ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2411 1828
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2072 ) ( 1409 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
339 419
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3 23
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 423 ) ( 466 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 274 ) ( 227 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 355 ) ( 251 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 116 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 239 ) ( 251 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 239 ) ( 251 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -239 -251

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 711 154
Витрати на оплату праці 2505 1106 967
Відрахування на соціальні заходи 2510 137 371
Амортизація 2515 234 251
Інші операційні витрати 2520 274 227
Разом 2550 2462 1970

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1719820 1719820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1719820 1719820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0058146 0.4628391
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0058146 0.4628391
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2016 року вiдображений у Формi № 2-м, "Звiт про фiнансовi результати", вiдповiдно до П(С)БО № 3, що вiдповiдає даним Головної книги i складає без ПДВ - 2530тис.грн., облiк якого ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО № 15 "Дохiд". Дохiд вi-дображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi, одержаної Товариством вiд реалiзацiї. Витрати пiдприємства в 2016 роцi визнано витратами звiтного року згiдно зi ст.4 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". За даними звiтностi Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт, послуг) станом на 31.12.2016 року складає в сумi 2072тис.грн., адмiнiстративнi втрати складають 423тис.грн Iншi опе-рацiйнi витрати - 274тис.грн. Загальна сума витрат складає - 2769 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за звiтний 2016 рiк складає в сумi (239)тис.грн., це збиток. Товариством в порiвняннi з минулим перiодом отримано значно бiльший дохiд, але витрати перевищили суму отриманого доходу, цим обумовленно отримання збитку в вищевказанiй сумi.


Керівник

 

(підпис)

Ситников Олександр Олександрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня