ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593
Територія   за КОАТУУ 4810300000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників1 27    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 57500 Миколаївська область Очакiвський м.Очакiв вул.Володарського, 2, т.(05154) 2-63-44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 0
первісна вартість 1001 23 23
накопичена амортизація 1002 21 23
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 2191 1959
первісна вартість 1011 8066 8066
знос 1012 5875 6107
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2193 1959
II. Оборотні активи
Запаси 1100 114 159
Виробничі запаси 1101 114 111
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 48
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 273 353
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 30 31
у тому числі з податку на прибуток 1136 29 29
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 80 33
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 188 54
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 187 53
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 0
Усього за розділом II 1195 686 630
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 2879 2589

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 430 430
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 218 218
Додатковий капітал 1410 1358 1222
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 268 29
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 2287 1912
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 322 623
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 322 623
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 207 11
за розрахунками з бюджетом 1620 53 28
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 10
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 10 5
Усього за розділом IІІ 1695 270 54
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 2879 2589

Примітки: ОСНОВНI ЗАСОБИ ( НЕОБОРОТНI АКТИВИ) В бухгалтерському облiку основнi засоби згрупованi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 та ПК. Об`єкти основних засобiв в Товариствi визнанi активом, є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в май-бутньому економiчнi вигоди вiд їх використання i вартiсть їх станом на 31.12.2016 року визначена достовiрно. Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт основних засобiв. Станом на 31.12.2016 року за даними балансу вартiсть основних засобiв складає: - первiсна вартiсть - 8066тис. грн. знос - ( 6107 тис.грн.) залишкова вартiсть - 1959 тис.грн. Амортизацiя (знос) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховується за прямолiнiйним ме-тодом с урахуванням норм амортизацiйних вiдрахувань, якi встановленi Податковим кодексом України. Вiдповiдно до вимог П(с)БО7, метод нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку вiдповiдає методу податкового законодавства. Данi балансу вiдповiдають даним головної книги, яка 'рунтується на аналiтичному та синтетичному облiку складеними на 31.12.2016року. Слiд вiдмiти-ти, що основнi засоби мають 75,7% зношеностi. Аудитор вважає, що отримав певну кiлькiсть дока-зiв про достовiрну вартiсть основних засобiв в Балансi статтi "Основнi засоби", якi Товариству в процесi використання приносять економiчнi вигоди, тому аудитор має думку, щодо достовiрностi вiдображення в фiнансовiй звiтностi статтi основнi засоби та нарахування амортизацiї як в подат-ковому, так i в бухгалтерському облiку. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним статтям вiдображеним у фiнансовiй звiтностi. ОБОРОТНI АКТИВИ На дату складання Балансу станом на 31.12.2016р. оборотнi активи включають: Запаси- 159тис.грн.; це виробничi запаси 111тис.грн. та товари -48тис.грн. Дебiторська заборгованiсть; за товари та послуги- 353тис.грн., яка до 12 мiсяцiв. Заборгованiсть бю-джета - 31тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 33тис.грн. Грошовi кошти- 54 тис.грн. Запасами визнанi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть буде достовiрно визначена. Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО № 9 "Запаси". Залишки на кiнець року пiдтверджують-ся результатами проведеної iнвентаризацiї матерiально-вiдповiдальних осiб. Облiк дебiторської за-боргованостi ведеться згiдно з П(с)БО 10, яка пiдтверджена актами звiрок розрахункiв. Безнадiйної та сумнiвної дебiторської заборгованостi немає. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгова-ностi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи заналiзу латоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгова-ностi. Ненарахування резерву сумнiвних боргiв може призвести в майбутньому до збиткiв при непо-верненнi сумнiвної дебiторської заборгованостi. На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства "Ак-тиви" в сумi 2589тис.грн. визначено вiрно. 2.9. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ Станом на 31.12.2016 року до складу власного капiталу входять: " Зареєстрований капiтал - 430 тис.грн. " капiтал в дооцiнках - 218 тис.грн. " Додатковий капiтал - 1222тис.грн. " Резервний капiтал - 13 тис.грн. " Нерозподiлений прибуток - 29 тис.грн. Разом власний капiтал складає в сумi - 1912тис.грн. В фiнансовому звiтi (Балансi) вiдображено прибуток в сумi 29тис.грн.В звiтному перiодi Товарист-вом отримано збиток в сумi -239тис.грн. За рахунок якого зменшено прибуток минулого перiоду, що вiдповiдає облiку. В процесi аудиту було встановлено, що станом на 31.12.2016 року ПрАТ "Оча-кiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" є власником майна, яке належить йому на правах власнос-тi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєстрований капiтал здiйснюється у вiдповiдностi з П(с)БО №1 "Баланс". Розмiр внескiв власникiв вiдображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основ-них та оборотних активiв вiдображено в ряд.1400 (рах. 40) балансу Товариства станом на 31.12.2016 року. вiдповiдає установчим документам ПрАТ "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" який сформований в повному обсязi та своєчасно. Аудитор пiдтверджує адекватнiсть формування зареєстрованого капiталу. Кiлькiсть акцiонерiв складає 36 осiб. Послуги зберiгача та депозитарiя надається ПАТ Приватбанк" Розрахунок забезпеченостi Зареєстрованого капiталу чистими активами станом на 31.12.2016 року тис. грн. Рiк Активи ряд.1300 Б Поточнi зобо-в`язання ряд 1695 Б Забезпечення наступних витрат i пла-тежiв ряд. 1595Б Всього Чистi активи Статутний капiтал ряд. 1400 Б Власний капiтал ряд.1495 Б 2016 2589 54 623 1912 430 1912 Встановлено, що власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016р забезпечує чистi активи, що вiдповiдає вимогам ст.155. п.3. Цивiльного Кодексу України. Виводи: Товариство рентабельне. 2.10. ОБЛIК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ За станом на 31.12.2016 року Довгостроковi зобов`язання складають-623тис.грн. Поточнi зобов`язання: за товари, роботи, послуги-11тис.грн. з бюджетом заборгованiсть- 28тис.грн., зi страхуванням - вiдсутнi,з оплати працi -10тис.грн. Iншi -5тис.грн. Облiк поточних зобов'язань ведеться згiдно з П(с)БО 11 "Зобов'язання". Висновок: На пiдставi аналiзу балансу аудитор вважає, що отримав достатню кiлькiсть доказiв про реальне вiдображення у фiнансовiй звiтностi статей балансу, кожна стаття станом на 31.12.2016року вiдповiдає конкретному виду активiв, зобов`язань або капiталу. Данi синтетичного облiку вiдповiда-ють даним зворотньо- сальдовим вiдомостям i статтям балансу.


Керівник

 

(підпис)

Ситников Олександр Олександрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.