ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/н, м. Днiпро, 49094, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-10-49
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть Депозитарної установи
Опис Послугами Депозитарної установи Товариство користується на пiдставi Договору про вiдкриття (обслуговування) рахункiв власникам iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про обслуговування випускiв ЦП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма - приватне пiдприємство Фiрма "Миколаїв-Аудит"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 19301508
Місцезнаходження д/н, Миколаївська область, д/н, м. Миколаїв, 54017, Чкалова, 35-А, оф. 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0149
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0512) 64-25-81
Факс (0512) 64-25-81
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору про проведення аудиту.