ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 89.256
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. 3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2015 р. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 р. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного : "Обрання Лiчильної комiсiї". Слухали представника акцiонера Товариства- ТОВ "Трансагро"- Шевчук О.Л.: "Для забезпечення належної роботи загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням голосування на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування пропоную обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Таран Дiана Анатолiївна" Iнших пропозицiй не надходило. Питання поставлене на голосування: "Обрання Лiчильної комiсiї". Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Таран Дiана Анатолiївна. Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосування з пропозицiй по питаннях порядку денного здiйснює Лiчильна комiсiя. 2. По другому питанню порядку денного : "Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2015 р.". Слухали директора Товариства Васькова Олексiя Вiталiйовича, який доповiв присутнiм акцiонерам (їх представникам) про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. (Звiт директора ПрАТ "Очакiвське ХПП" на загальних рiчних зборах акцiонерiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015р.- Додаток №2 до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв, який є його невiд'ємною частиною). Директор Товариства Васьков О.В. вiдповiв на питання представникiв акцiонера Товариства- ТОВ "Трансагро". 3. По третьому питанню порядку денного: "Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р.". Слухали Голову Наглядової ради Товариства Лидiну Аллу Климентiївну, яка доповiла присутнiм про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. (Звiт Наглядової ради Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк- Додаток №3 до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв, який є його невiд'ємною частиною). 4. По четвертому питанню порядку денного: "Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р.". Слухали Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм на зборах iнформацiю про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. (Звiт Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р.- Додаток №4 до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв, який є його невiд'ємною частиною). 5. По п'ятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора Товариства". Слухали представника акцiонера Товариства- ТОВ "Трансагро"- Шевчук О.Л., яка запропонувала присутнiм на зборах акцiонеру, представникам акцiонера затвердити рiчний звiт директора ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р. Пропозицiя: затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р. Слухали Голову зборiв Васькова О.В., який запропонував присутнiм на зборах акцiонеру, представникам акцiонера затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства. Пропозицiя: затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р. Слухали представника акцiонера- ТОВ "Трансагро"- Шевчук О.Л., яка запропонувала присутнiм на зборах акцiонеру, представникам акцiонера затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства. Пропозицiя: затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р. 6. По шостому питанню порядку денного: "Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2015р.". Слухали: акцiонера Лидiну А.К., яка доповiла, що питання затвердження рiчних результатiв дiяльностi акцiонерного товариства та порядку розподiлу прибутку, згiдно законодавства України, вiдноситься до компетенцiї вищого органу управлiння акцiонерного товариства, тому цi питання виносяться на розгляд загальним зборам. Лидiна А.К. ознайомила присутнiх з рiчними результатами дiяльностi Товариства та з основними показниками рiчного балансу ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2015р. Пропозицiя: затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (рiчний звiт та баланс) за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (рiчний звiт та баланс) за 2015 рiк. 7. По сьомому питанню порядку денного: "Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015р.". Слухали: директора Товариства Васькова Олексiя Вiталiйовича, який ще раз наголосив, що збиток Товариства за 2015 рiк складає- 251,0 тис.грн., джерел для покриття збиткiв на сьогоднi у пiдприємства не має. З огляду на вищевказане, представник акцiонера ТОВ "Трансагро"- Шевчук В.Л. запропонував присутнiм на зборах затвердити порядок покриття збиткiв Товариства та прийняти наступне рiшення: збиток Товариства за пiдсумками роботи у 2015 р. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Iнших пропозицiй не надходило. Пiдсумки голосування: "ЗА"- 1428804 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "ПРОТИ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. "УТРИМАВСЯ"- 0 голосiв, що складає 100,0% голосiв акцiонерiв, якi мають право приймати участь голосуваннi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства: збиток ПрАТ "Очакiвське ХПП" за пiдсумками роботи у 2015 р. у розмiрi 251,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.