ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ситников Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1987
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", iнженер-механiк, головний iнженер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016, 1 рiк
9) опис Директор - одноосiбний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов'язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До повноважень та обов'язкiв директора вiдноситься, зокрема: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв ВАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр", начальник сектора сертифiкацiї; ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", iнженер-механiк, головний iнженер. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi. Змiни у персональному складi посадових осiб: рiшенням Наглядової ради вiд 18.04.2016р. подовжено повноваження на 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лидiна Алла Климентiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Арiсто", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Трансагро" (мiсцезнаходження: вул. Дунаєва, 39, кв. 76, Миколаїв, Миколаївська область, 54017), директор. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ "Трансагро", директор. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грушина Людмила Федосiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 740579, 14.09.1999, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження*** 1941
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сирота Iнна Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 950379, 20.07.2001, Ленiнським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Трансагро": бухгалтер, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 5 рокiв
9) опис Повноваження Ревiзора полягають у здiйсненнi контролю фiнансово-господарської дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосiбно, вiдповiдно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв Ревiзора вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015р. Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Трансагро" (мiсцезнаходження: вул. Дунаєва, 39, кв. 76, Миколаїв, Миколаївська область, 54017), головний бухгалтер. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Трансагро", бухгалтер, головний бухгалтер.Як Ревiзор, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi116001567.449791261160015000
ДиректорСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиГрушина Людмила ФедосiївнаЕО, 740579, 14.09.1999, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi000000
РевiзорСирота Iнна БорисiвнаЕО, 950379, 20.07.2001, Ленiнським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi000000
Усього 1160015 67.44979126 1160015 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.