ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №722305
3. Дата проведення державної реєстрації 07.05.1998
4. Територія (область)* Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 429955
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.10 - СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

10.61 - ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТIВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП

10.71 - ВИРОБНИЦТВО ХЛIБА ТА ХЛIБОБУЛОЧНИХ ВИРОБIВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБIВ, ТОРТIВ I ТIСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРIГАННЯ"

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є директор. У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Функцiї Ревiзiйної комiсiї у Товариствi виконує Ревiзор, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26008144483
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н