ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма - приватне пiдприємство Фiрма "Миколаїв-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19301508
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, оф.15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0149, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок ( звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" станом на 31.12.2016р. 25 березня 2017р. м. Миколаїв 1. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) пiдготовлено з метою пiдтвердження до-стовiрностi статей балансу i фiнансових показникiв Приватного акцiонерного товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" (скорочено - ПрАТ "Очакiвське ХПП") , станом на 31.12.2016року. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) пiдготовлено вiдповiдно до вимог Мiжнарод-них стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСКЯАОIНВСП). Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог чинного законодавством України в сферi господарської дiяльностi та оподаткування; Закону України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фо-ндовий ринок","Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiя-льнiсть" Господарського та Цивiльного кодексiв України та iнших законодавчих актiв України, а також вимог; Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(с)БО та вимог Мiжнародних станда-ртiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до; МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звiту аудитора щодо повного пакету фi-нансових звiтiв", МСА №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", №706 "Пояснюва-льнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та iнших, якi використо-вуються при проведеннi аудиторської перевiрки 2.Аудиторський висновок ( звiт незалежного аудитора) призначений для: - Власникiв цiнних паперiв Приватного Акцiонерного Товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" яке є правонаступником всiх прав та зобов'язань "Вiдкритого Акцiонерного Товари-ства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство", - Керiвництва емiтента ПрАТ "Очакiвське ХПП" з метою управлiння; Загальним зборам акцiонерiв, з метою доведення iнформацiї про результати фiнансової дiяльностi Товариства, за звiтний перiод; Передачi третiм особам не пiдлягає. 2.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА. Приватне Акцiонерне Товариство "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство", Миколаївська обл., м. Очакiв, вул. Володарського, 2, код ЄДРПОУ - 04270593, правовий статус суб'єкта юридична особа, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ -230 - акцiонерне товариство. Приватне Акцiонерне Товариство "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство", з метою приведення дiяльностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнило своє найменування на "Приватне Акцiонерне Товариство "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" з "Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство", та є правонаступником прав та обов'язкiв Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство". Товариство зареєстровано 07.05.1998р., та перереєстровано Виконавчим комiтетом Очакiвської мiської ради Миколаївської областi, Свiдоцтво Серiя А01 №002845, номер запису до ЄДР 15231050011000037, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААВ №722305 видана 25.07.2013р. Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" вiд 21.04.2011р., протокол №8 та зареєстрована 29.04.2011р. Вико-навчим комiтетом Очакiвської мiської ради за №15231050011000037. Згiдно вказаної редакцiї Ста-тутний капiтал Товариства становить 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн., який подiлено на 1719820 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданим Миколаївським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №19/14/1/10 вiд 02.09.2010р., (дата видачi 07.07.2011р.) засвiдчується випуск простих iменних акцiй Товариства на загальну суму 429955,00грн. номiнальною вартiстю 0,25грн., кiлькiстю 1719820 штук. Форма випуску акцiй - бездокументарна. Згiдно Довiдки Державного комiтету статистики України АБ №697320, дата видачi 24.05.2016р., про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, основними ви-дами дiяльностi є: 52.10 - Складське господарство; 10.61 - Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi. Дiяльнiсть Товариства пiдтверджується Сертифiкатом вiдповiдностi послуг та зберiгання зерна, продуктiв його переробки за № 6206 вiд 13 серпня 2013р виданого Державною iнспекцiєю сiльского господарства України. Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок. За перiод з 01.01.2016р. по 19.04.2016р. директором був Васьков Олексiй Вiталiйович. Згiдно прото-колу №3 засiдання Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" вiд 18 липня 2016р.призначено Ситникова Олександра Олександровича. ( Наказ № 41 вiд 19.04.2016р. ) по тепе-рышный час. 2.2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Аудиторська фiрма - приватне пiдприємство Фiрма "Миколаїв-Аудит" виконує свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi в Українi № 0149, ви-дане Аудиторською палатою України 26.01.2001р., термiн дiї до 26.11.2020 року, iдентифiкацiйний код 19301508, Сертифiкат аудитора - серiя А № 11265, виданий АПУ 28.04.1994р., термiн дiї до 28.04.2018 року. Юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, офiс.15, тел. (0512) 64-25-81 2.3. Опис аудиторської перевiрки Аудит фiнансової звiтностi було здiйснено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контро-лю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСКЯАОIНВСП), МСА 700, 705, 706. Аудиту пiдлягала рiчна фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12. 2016 року, до складу якої входять : Баланс станом на 31.12.2016р. та звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капiталi, про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складають повний комплект фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства ""Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство". В процесi аудиту було встановлено, що бухгалтерський облiк на Товариствi ведеться за нацiональними стандартами у вiдповiдностi з прийнятою облiковою по-лiтикою, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Iнст-рукцiї №291 вiд 30.11.99р. та внесеними до неї змiнами. "Плану рахункiв бухгалтерського облiку" та вимог П(С)БО. Важливi аспекти облiкової полiтики розкритi у бухгалтерських регiстрах до фiнансової звiтностi. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товарист-ва "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерсь-кого облiку (далi П(С)БО), iншi нормативно-правовi акти про ведення бухгалтерського облiку i скла-дання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 2.4 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi та за та-кий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпе-чити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень та унаслiдок шахрайства або помилки, а також вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Таким чином, вiдповiдальнiсть за пiдготовку змiст, повноту i достовiрнiсть наданих для перевi-рки документiв несе керiвництво ПрАТ "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство". 2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту(МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й вико-нання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-казiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудито-ра, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки 2.6. Пояснювальний параграф Аудитор не приймав участi в проведеннi iнвентарiзацiї наявностi основних засобiв та запасiв, ста-ном на 31 грудня 2016 р., оскiльки ця дата передувала датi пiдписання договору про проведення ау-диту. Але по облiковим записам Товариства, аудитор перевiрив кiлькiсть товарно-матерiальних за-пасiв, основних засобiв i перевiрка дала достатню основу для вираження думки. Умовно-позитивна думка На думку Аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньо-му параграфi, якi не суттєво впливають на припущення щодо безперервностi дiяльностi Товарист-ва, фiнансова звiтнiсть на 31 грудня 2016року складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до за-стосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiднiсть наданої до перевiрки звi-тностi законодавчим та нормативним вимогам МСКЯАОIНВСП, вимогам МСА 700.705,706. 2.7. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. До повного комплекту фiнансової звiтностi за 2016р вiдносяться: Баланс станом на 31.12.2016р. та звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капi-талi, про рух грошових коштiв та примiтки до фiнансової звiтностi. Аудитором зробленi висновки щодо названих Фiнансових звiтiв на пiдставi вивчення повноти та аналiзу подання фiнансових звiтiв. Для аудиторської перевiрки були використанi: Статут Приватного акцiонерного товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство". - Витяг з ЄДРЮУ вiд 25.07.2013р ; Накази про: Облiкову полiтику №1 вiд 08.01.2016р., Про прове-дення iнвентарiзацiї на 2016р, №46 вiд 31.10.2016р та про призначення на посаду директора Товари-ства; Протокол Загальних зборiв акцiонерiв за 2016р. Баланс Товариства станом на 31.12.2016р та звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капiталi, про рух грошових коштiв та примiтки до фiнансової звiтностi за 2016р. Зворотньо сальдовi вiдомостi та первиннi бухгалтерськi документи, iншi облiковi регiстри, допомiжна iнформацiя з усного тестування. 2.8. КЛАСИФIКАЦIЯ АКТИВIВ ОСНОВНI ЗАСОБИ ( НЕОБОРОТНI АКТИВИ) В бухгалтерському облiку основнi засоби згрупованi вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 та ПК. Об`єкти основних засобiв в Товариствi визнанi активом, є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в май-бутньому економiчнi вигоди вiд їх використання i вартiсть їх станом на 31.12.2016 року визначена достовiрно. Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт основних засобiв. Станом на 31.12.2016 року за даними балансу вартiсть основних засобiв складає: - первiсна вартiсть - 8066тис. грн. знос - ( 6107 тис.грн.) залишкова вартiсть - 1959 тис.грн. Амортизацiя (знос) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховується за прямолiнiйним ме-тодом с урахуванням норм амортизацiйних вiдрахувань, якi встановленi Податковим кодексом України. Вiдповiдно до вимог П(с)БО7, метод нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку вiдповiдає методу податкового законодавства. Данi балансу вiдповiдають даним головної книги, яка ґрунтується на аналiтичному та синтетичному облiку складеними на 31.12.2016року. Слiд вiдмiти-ти, що основнi засоби мають 75,7% зношеностi. Аудитор вважає, що отримав певну кiлькiсть дока-зiв про достовiрну вартiсть основних засобiв в Балансi статтi "Основнi засоби", якi Товариству в процесi використання приносять економiчнi вигоди, тому аудитор має думку, щодо достовiрностi вiдображення в фiнансовiй звiтностi статтi основнi засоби та нарахування амортизацiї як в подат-ковому, так i в бухгалтерському облiку. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним статтям вiдображеним у фiнансовiй звiтностi. ОБОРОТНI АКТИВИ На дату складання Балансу станом на 31.12.2016р. оборотнi активи включають: Запаси- 159тис.грн.; це виробничi запаси 111тис.грн. та товари -48тис.грн. Дебiторська заборгованiсть; за товари та послуги- 353тис.грн., яка до 12 мiсяцiв. Заборгованiсть бю-джета - 31тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 33тис.грн. Грошовi кошти- 54 тис.грн. Запасами визнанi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть буде достовiрно визначена. Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до вимог П(с)БО № 9 "Запаси". Залишки на кiнець року пiдтверджують-ся результатами проведеної iнвентаризацiї матерiально-вiдповiдальних осiб. Облiк дебiторської за-боргованостi ведеться згiдно з П(с)БО 10, яка пiдтверджена актами звiрок розрахункiв. Безнадiйної та сумнiвної дебiторської заборгованостi немає. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгова-ностi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи заналiзу латоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгова-ностi. Ненарахування резерву сумнiвних боргiв може призвести в майбутньому до збиткiв при непо-верненнi сумнiвної дебiторської заборгованостi. На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства "Ак-тиви" в сумi 2589тис.грн. визначено вiрно. 2.9. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ Станом на 31.12.2016 року до складу власного капiталу входять: " Зареєстрований капiтал - 430 тис.грн. " капiтал в дооцiнках - 218 тис.грн. " Додатковий капiтал - 1222тис.грн. " Резервний капiтал - 13 тис.грн. " Нерозподiлений прибуток - 29 тис.грн. Разом власний капiтал складає в сумi - 1912тис.грн. В фiнансовому звiтi (Балансi) вiдображено прибуток в сумi 29тис.грн.В звiтному перiодi Товарист-вом отримано збиток в сумi -239тис.грн. За рахунок якого зменшено прибуток минулого перiоду, що вiдповiдає облiку. В процесi аудиту було встановлено, що станом на 31.12.2016 року ПрАТ "Оча-кiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" є власником майна, яке належить йому на правах власнос-тi, наявнiсть якого пiдтверджується регiстрами бухгалтерського облiку. Формування iнформацiї про Зареєстрований капiтал здiйснюється у вiдповiдностi з П(с)БО №1 "Баланс". Розмiр внескiв власникiв вiдображений на рахунку 40 "Зареєстрований капiтал", який складається з вартостi основ-них та оборотних активiв вiдображено в ряд.1400 (рах. 40) балансу Товариства станом на 31.12.2016 року. вiдповiдає установчим документам ПрАТ "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" який сформований в повному обсязi та своєчасно. Аудитор пiдтверджує адекватнiсть формування зареєстрованого капiталу. Кiлькiсть акцiонерiв складає 36 осiб. Послуги зберiгача та депозитарiя надається ПАТ Приватбанк" Розрахунок забезпеченостi Зареєстрованого капiталу чистими активами станом на 31.12.2016 року тис. грн. Рiк Активи ряд.1300 Б Поточнi зобо-в`язання ряд 1695 Б Забезпечення наступних витрат i платежiв ряд. 1595Б Всього Чистi активи Статутний капiтал ряд. 1400 Б Власний капiтал ряд.1495 Б 2016 2589 54 623 1912 430 1912 Встановлено, що власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016р забезпечує чистi активи, що вiдповiдає вимогам ст.155. п.3. Цивiльного Кодексу України. Виводи: Товариство рентабельне. 2.10. ОБЛIК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ За станом на 31.12.2016 року Довгостроковi зобов`язання складають-623тис.грн. Поточнi зобов`язання: за товари, роботи, послуги-11тис.грн. з бюджетом заборгованiсть- 28тис.грн., зi страхуванням - вiдсутнi,з оплати працi -10тис.грн. Iншi -5тис.грн. Облiк поточних зобов'язань ведеться згiдно з П(с)БО 11 "Зобов'язання". Висновок: На пiдставi аналiзу балансу аудитор вважає, що отримав достатню кiлькiсть доказiв про реальне вiдображення у фiнансовiй звiтностi статей балансу, кожна стаття станом на 31.12.2016року вiдповiдає конкретному виду активiв, зобов`язань або капiталу. Данi синтетичного облiку вiдповiда-ють даним зворотньо- сальдовим вiдомостям i статтям балансу. 3. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Чистий Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2016 року вiдображений у Формi № 2-м, "Звiт про фiнансовi результати", вiдповiдно до П(С)БО № 3, що вiдповiдає даним Головної книги i складає без ПДВ - 2530тис.грн., облiк якого ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО № 15 "Дохiд". Дохiд вi-дображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi, одержаної Товариством вiд реалiзацiї. Витрати пiдприємства в 2016 роцi визнано витратами звiтного року згiдно зi ст.4 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". За даними звiтностi Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт, послуг) станом на 31.12.2016 року складає в сумi 2072тис.грн., адмiнiстративнi втрати складають 423тис.грн Iншi опе-рацiйнi витрати - 274тис.грн. Загальна сума витрат складає - 2769 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за звiтний 2016 рiк складає в сумi (239)тис.грн., це збиток. Товариством в порiвняннi з минулим перiодом отримано значно бiльший дохiд, але витрати перевищили суму отриманого доходу, цим обумовленно отримання збитку в вищевказанiй сумi. На думку аудитора пiд час перевiрки одержана достатня кiлькiсть доказiв для пiдтвердження того, що облiк доходiв в бухгалтерському облiку ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 15 "Доходи", а облiк витрат вiдповiдає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", отже цi показники достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Тому на думку аудитора фiнансова звiтнiсть Товариства дає об`єктивну кар-тину у всiх суттєвих аспектах фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2016 року. 3.1. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI Бухгалтерський облiк в Товариствii ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Iнструкцiї № 291 вiд 30.11.99р., "Плану рахункiв бухгалтерського об-лiку", облiкової полiтики та вимог ПСБУ № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Кожна стаття в балансi вiдповiдає конкретному виду активiв, зобов`язань або капiталу. Даннi синтетичного облiку в цiлому вiдповiдають даним Головної книги, а також статтям балансу за станом на 31.12.2016 року. 4. ВИСНОВОК. Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi облiкових даних вiдповiдно до вимог МСКЯАО-IНВСП, вимог ПСБО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", вимог П(с))БО 25 для суб'єкта малого пiдприємництва. В цiлому Товариство достовiрно вiдображає в фiнансовiй звiтно-стi фiнансове положення i фiнансовi результати приватного акцiонерного товариства "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" станом на 31.12.2016 рiк. Товариство платоспроможне, власний капiтал забезпечений чистими активами, зареєстрований капiтал забезпечений власним капiталом. Аудитор не приймав участi в iнвентаризацiї , висловлює умовно-позитивну думку складеної в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi про вiдповiднiсть на-даної до перевiрки звiтностi законодавчим та нормативним вимогам МСКЯАОIНВСП, вимогам МСА 700.705,706. 4.1 Корпоративне управлiння i стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до ЗУ " Про акцiонернi това-риства" здiйснюється директором Товариства , Наглядовою радою, зборами акцiонерiв та ревiзо-ром. Служба внутрiшнiх аудиторiв вiдсутня, такi функцiї виконують ревiзор та директор i На-глядова рада. При розглядi продажу активiв (значних правочинiв) у розмiрi до 10% вiд вартостi ва-люти балансу директор ПрАТ "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство" приймає рiшення самостiйно, але такi активи (правочини) вiдсутнi. Пов'язанi сторони в Товариствi вiдсутнi. 4.2.У фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкрита достатньо: суттєвих викривлень за ра-хунок шахрайства (МСА 240) не виявлено, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звi-тнiстю та iншою iнформацiєю немає ( МСА 720), обмеження обсягу роботи не було. Розбi-жностей з керiвництвом стосовно облiкової полiтики не було. 5. Аудит достовiрностi i повноти фiнансової звiтностi та аналiз фiнансового стану То-вариства станом на 31.12.2016 р. проводився згiдно з договором № 11/2 вiд 12. 03. 2017р. Аудиторська перевiрка почалася 12.03.2017р. i закiнчена 25.03.2017р. Пiдписи: Аудитор: Г. Ф. Євдокимчик. Директор Г. Ф. Євдокимчик. ПП Фiрма "Миколаїв-Аудит" Дата аудиторського висновку. "25" березня 2017р. *
д/н
д/н
д/н