ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ситников Олександр Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 04270593
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 57500, Миколаївська область, Очакiвський, м.Очакiв, вул.Володарського, 2
5. Міжміський код, телефон та факс (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65
6. Електронна поштова адреса info@ochakhpp.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76 (2581) , Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ochakhpp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2017

(дата)