ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 430 218 1493 13 519 0 0 2673
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 430 218 1493 13 519 0 0 2673
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -251 0 0 -251
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -135 0 0 0 0 -135
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -135 0 -251 0 0 -386
Залишок на кінець року 4300 430 218 1358 13 268 0 0 2287

Примітки: Станом на 31.12.2015 р. загальний розмiр власного капiталу товариства складає 2287,0 тис. грн, з яких - статутний капiтал - 430,0 тис. грн, капiтал у дооцiнках - 218,0 тис. грн, додатковий капiтал - 1358,0 тис. грн, резервний - 13,0 тис. грн, непокритий прибуток - 268,0 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок зменшення додаткового капiталу та чистого збитку за поточний рiк. Статутний капiтал товариства згiдно Статуту на 31.12.2015р. складав 429955,00 грн та подiлений на 1719820 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю по 0,25 грн кожна. Чистий збиток за звiтний перiод складає 251,0 тис. грн. За 2015 рiк товариством отримано доходiв у сумi 1852,0 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають операцiйнi доходи (1829,0 тис. грн). Витрати товариства за 2015 рiк складають 2103,0 тис. грн. Основними складовими витрат є iншi собiвартiсть реалiзованої продукцiї (1410,0 тис. грн).


Керівник

 

(підпис)

Васьков Олексiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня