ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 93.079
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2014 р. 3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. 5. Затвердження рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2014 р. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014 р. 8. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Таран Дiана Анатолiївна. Питання №2: Заслухано рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. Питання №3: Заслухано звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. Питання №4: Заслухано звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. Питання №5: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2014р. Питання №6: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (рiчний звiт та баланс) за 2014 рiк. Питання №7: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Збиток ПрАТ "Очакiвське ХПП" за пiдсумками роботи у 2014 р. у розмiрi 32,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Питання №8: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 1. Запровадити посаду Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство". Обрати на посаду Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" строком на 5 (п'ять) рокiв: з 24 квiтня 2015р. по 23 квiтня 2020р. (включно): Сироту Iнну Борисiвну. 2. У встановленому законом порядку укласти з Ревiзором Товариства- Сиротою Iнною Борисiвною трудовий договiр (за сумiсництвом) з погодинною оплатою працi у розмiрi 37,00 (тридцять сiм грн.00 коп.) за 1(одну) годину. 3. Уповноважити Голову Наглядової Ради Лидiну Аллу Климентiївну вiд iменi Товариства пiдписати з Ревiзором ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сиротою Iнною Борисiвною трудовий договiр (за сумiсництвом), у якому передбачити строк дiї, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть Ревiзора, розмiр погодинної оплати працi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.