ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Плато-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30333561
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 54055, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 60, к. 2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2058, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКА ФІРМА AUDITORS FIRM ПЛАТО-АУДИТ Ё PLATO-AUDIT Свідоцтво АП України № 2058 від 30.03.2001 Сertificate АС of Ukraine № 2058 from 30.03.2001 Україна, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 60/2 Ukraine, Nikolaev, Chkalova St., 60/2 Тел./факс: ( 380 - 512) 46 - 51 - 70 Tel/fax: (380 - 512) 46 - 51 - 70 Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) про фінансову звітність приватного акціонерного товариства "Очаківське хлібоприймальне підприємство" м. Миколаїв 25 лютого 2016 р. Проведення аудиту достовірності та повноти фінансової звітності за 2015 рік приватного акціонерного товариства "Очаківське хлібоприймальне підприємство" здійснювалось у відповідності з договором № 19 від 01.12.2015р. аудитором Буровою Т.А. в складі аудиторської фірми "Плато-Аудит", що діє на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності 2058, виданої Аудиторською палатою України. Термін дії до 30.11.2020р. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи Приватне підприємство Аудиторська фірма "Плато-Аудит" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30333561 Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова 60, к.2 Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Миколаївської міської Ради від 19.02.1999р. №15221200000003669 Номер, дата видачі Свідоцтв про внесення в Реєстр аудиторських фірм та про відповідність системи контролю якості Свідоцтво №2058 видане за рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001р. за №100, термін дії до 30.11.2020р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане АФ "Плато-Аудит" рішенням АПУ від 22.12.2011р. №244/5 Керівник Д.е.н., професор Бурова Тетяна Андріївна Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія "А" №003552, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29.11.2012р. за №261/2, термін дії до 18.12.2017р. Контактний телефон (512) 46-51-70 При проведенні перевірки використовувалось законодавство України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, а також прийнятими в Україні П(С)БО, Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародними стандартами аудиту. Для здійснення перевірки були використані такі документи: 1. Статут товариства. 2. Первинні документи за 2015 р. 3. Регістри синтетичного і аналітичного обліку. 4. Бухгалтерська (фінансова) звітність за 2015 р. Перевірка здійснювалась вибірковим способом. Період перевірки з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 01.12.2015 р. по 25.02.2016 р. Аудиторський висновок призначений для акціонерів та керівництва ПрАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство", Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми провели аудиторську перевірку приватного акціонерного товариства "Очаківське хлібоприймальне підприємство" на предмет достовірності річної фінансової звітності ф.1 "Баланс", ф.2 "Звіт про фінансові результати", ф.3 "Звіт про рух грошових коштів", ф.4 "Звіт про власний капітал", ф.5 "Примітки до річної фінансової звітності" станом на 31 грудня 2015р. відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг і Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Ми несемо відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для складання аудиторських висновків. Аудиторською перевіркою встановлено: 1. Основні відомості про емітента. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Очаківське хлібоприймальне підприємство" Код ЗКПО 04270593 Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство № свідоцтва про держреєстрацію та дата його видачі № 15231050011000037 від 29.04.2011 р. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Очаківської міської ради Юридична адреса 57500, м. Очаків, вул. Володарського, б.2 Основні види діяльності Проведення державних та комерційних закупок зерна, іншої продукції; надання послуг з приймання, сушіння, очищення та зберігання зернових та олійних культур, здійснення торговельно-закупівельної, торговельно-посередницької діяльності та інші види Кількість акціонерів 36, в т.ч. фізичні особи - 20, юридичні - 16 Депозитарій, торгівець цінними паперами ПАТ комерційний банк "Приватбанк" (Тел. (056-716-54-72/19-13) Назва товариства, його форма власності відповідають Статуту та відображені в фінансовій звітності правильно. 2. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві, на нашу думку, в 2015 р. в основному відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XVI. Розкриття інформації в фінансовій звітності за видами активів, власного капіталу, зобов'язань в основному відповідає діючим нормативним документам по питанням організації бухгалтерського обліку і звітності, в т.ч. МСФЗ, з урахуванням зауважень по п. 2 (умовно-позитивний висновок). 2.1. На 31.12.2015р. загальні активи товариства в порівнянні з даними на початок 2015 року зменшились і складають 2879,0 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок поточної дебіторської заборгованості, запасів, грошових коштів. Аналіз організації обліку і складання звітності показав, що : 1) відсутні акти звірки з окремими покупцями і замовниками; 2) немає інвентаризаційних описей по виробничим запасам. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності за 2015 р. з урахуванням зауважень по п. 2.1. 2.2. Станом на 31.12.2015р. загальні зобов'язання товариства в порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились до рівня 945,0 тис. грн за рахунок кредиторської заборгованості з бюджетом (оренда землі). Перевірка показників фінансової звітності підприємства показала, що: 1)мають місце великі суми кредиторської заборгованості: постачальникам, по фінансовій допомозі; 2) відсутні акти звірки з окремими кредиторами (постачальниками запасів). На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності з урахуванням зауважень по п.2.2. 2.3. Станом на 31.12.2015 р. загальний розмір власного капіталу товариства складає 2287,0 тис. грн, з яких - статутний капітал - 430,0 тис. грн, капітал у дооцінках - 218,0 тис. грн, додатковий капітал - 1358,0 тис. грн, резервний - 13,0 тис. грн, непокритий прибуток - 268,0 тис. грн. Зменшення власного капіталу відбулось за рахунок зменшення додаткового капіталу та чистого збитку за поточний рік. Доцільно при вибутті основних засобів зменшувати додатковий капітал на суму їх індексації. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі товариства подано з урахуванням зауважень по п. 2.3. 2.4. Статутний капітал товариства згідно Статуту на 31.12.2015р. складав 429955,00 грн та поділений на 1719820 простих іменних акцій, номінальною вартістю по 0,25 грн кожна. Приватне акціонерне товариство "Очаківське хлібоприймальне підприємство" (надалі- "Товариство"), яке з метою приведення діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на "Приватне акціонерне товариство "Очаківське хлібоприймальне підприємство" з "Відкрите акціонерне товариство "Очаківське хлібоприймальне підприємство", є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Очаківське хлібоприймальне підприємство", що створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Миколаївській області №410-п від 05 травня 1998 року шляхом перетворення державного підприємства "Очаківське хлібоприймальне підприємство" у відкрите акціонерне товариство та являлось правонаступником його прав та обов'язків. Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №19/14/1/10 від 02.09.2010 р., (дата видачі 07.07.2011 р.) засвідчується випуск простих іменних акцій Товариства на загальну суму 429955,00 грн номінальною вартістю 0,25 грн , кількістю 1719820 штук. Форма випуску акцій - бездокументарна. На 31.12.2015 р. кількість акціонерів - 36, в т.ч. фізичні особи - 20, частка в статутному капіталі - 78,6687 %, юридичних осіб - 16, частка - 21,3313% (Відкрите акціонерне товариство "Племзавод ім.Шмідта" (Україна), Рівне, Миколаївська обл.,57530, частка в статутному капіталі - 0,4691%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Чорноморський" (Україна), Чорноморка, Миколаївська обл., 57540, - 0,3045%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Дніпро" (Україна), Дмитрівка, Миколаївська обл., 57545 - 0,0698%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Ім.Леніна" (Україна), Володимирівка, Миколаївська обл., 57500, - 0,0902%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Ім.Ольшанців" (Україна), - 0,2514%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Ім.Шевченка" (Україна), Шевченко, Миколаївська обл., 57500, - 0,3245%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Колос" (Україна), Матросівка, Миколаївська обл., 57546, - 0,3193%; Закрите акціонерне товариство "Ольвія" (Україна), - 0,4617%; Закрите акціонерне товариство "Очаківське" (Україна), - 0,3545%; Закрите акціонерне товариство "Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство "Родіна" (Україна), - 0,1389%; Колективне сільськогосподарське підприємство "сонячний" (Україна), Іванівка, Миколаївська обл., 57552, - 0,6229%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Україна" (Україна), Кам'янка, Миколаївська обл., 57520, - 1,0029%; Колективне сільськогосподарське підприємство "Червонопуратинський" (Україна), Пуратино, Миколаївська обл., 57540, - 0,5710%; Сільськогосподарський виробничий кооператив "Лиманський" (Україна), вул.Очаківська, 120, Куцуруб, Миколаївська обл., 57550, - 0,0607%, Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство "Трансагро" (Україна), - 15,6289%; Фермерське господарство "Олександр" (Україна), вул.Першотравнева 17/44, Очаків, Миколаївська обл., 57500, - 0,6610%. На нашу думку, облік та формування статутного капіталу справедливо в усіх суттєвих аспектах відображається в фінансових звітах на 31.12.2015 р. 2.5. Товариство не є професійним учасником фондового ринку. 2.6. Станом на 31 грудня 2015 року в обігу перебувають випущені товариством тільки прости іменні акції. Випуску других цінних паперів за перевіряємий період не виявлено. 2.7. Протягом 2015 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. 2.8. Чистий збиток за звітний період складає 251,0 тис. грн. За 2015 рік товариством отримано доходів у сумі 1852,0 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають операційні доходи (1829,0 тис. грн). Витрати товариства за 2015 рік складають 2103,0 тис. грн. Основними складовими витрат є інші собівартість реалізованої продукції (1410,0 тис. грн). 2.9. Підприємство не отримувало цільове фінансування. 2.10. Станом на 31 грудня 2015 року товариство не має зобов'язання перед власниками емітованих іменних процентних облігацій. 2.11. Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 2.12. Станом на 31 грудня 2015 року товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 3. Інша допоміжна інформація про фінансову звітність за 2015 р. ПрАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" щодо вимог МСА 570 "Безперервність", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" та інших нормативних документів постійно використовувались аудитором в період перевірки. 3.1. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, та складає 2287,0 тис. грн. 3.2. На основі проведеного фінансового аналізу на 31.12.2015 р. має місце використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства. 3.3. За 2015р. наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів, не виявлено. 3.4. За 2015р. виконання значних правочинників (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" не виявлено. 3.5. Стан корпоративного управління за 2015р. ПрАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" в основному відповідає Закону України "Про акціонерні товариства", однак, на товаристві немає служби внутрішнього аудиту. 3.6. Інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не виявлено. 4. Аналіз фінансового стану товариства. Аналіз фінансового стану товариства за 2015 р. характеризується даними наведеної нижче таблиці: Аналіз фінансового стану ПрАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" за 2015 р. Показники Значення показника Орієнтовне позитивне значення показника на 01.01.2015 р. на 31.12.2015 р. 1. Коефіцієнти ліквідності 1.1. Загальній(коефіцієнт покриття) 1.2. Абсолютний 3,5 1,1 2,5 0,7 1,0-2,0 0,25-0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) 0,8 0,8 0,25-0,5 3. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,2 0,2 0,5-1,0 Аналіз коефіцієнтів ліквідності показує, що підприємство своєчасно погашає свою заборгованість кредиторам, коефіцієнт фінансової стійкості характеризує товариство як фінансово-стійке підприємство. Висновок Прийнята система бухгалтерського обліку, в основному відповідає законодавчим і нормативним документам. Фінансова звітність складена за обліковими даними та прийнятої облікової політики по результатам операцій за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року з урахуванням зауважень по п.2 (умовно-позитивний висновок). Облік та оцінка а) активів в складі необоротних засобів, оборотних активів; б) власного капіталу, в т.ч. статутного, додаткового, непокритого збитку; в) зобов'язань - довгострокових та поточних - ведуться в основному згідно діючих нормативних документів з урахуванням зауважень по п. 2. 25 лютого 2016 р. АФ "Плато-Аудит" м. Миколаїв, вул. Чкалова, б. 60, к. 2, тел. 46-51-70 Директор Т.А. Бурова
д/н
д/н
д/н