ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1707 2261
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1349 ) ( 1416 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
358 845
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 398 ) ( 556 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 111 )
Інші операційні витрати 2180 ( 186 ) ( 190 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 226 ) ( 11 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 0
Інші доходи 2240 193 1
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 32 ) ( 10 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 32 ) ( 10 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -32 -10

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 156 56
Витрати на оплату праці 2505 618 765
Відрахування на соціальні заходи 2510 301 272
Амортизація 2515 303 303
Інші операційні витрати 2520 186 993
Разом 2550 1564 2389

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1719820 1719820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1719820 1719820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0058146 0.4628391
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0058146 0.4628391
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Основним джерелом отримання доходу Товариства є дiяльнiсть, пов'язана з проведенням державних та комерцiйних закупок зерна, олiйних культур, насiння та їх зберiгання. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до П(С)БУ. У фiнансовому звiтi "Про фiнансовi результати" надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано дохiд в сумi 1901тис.грн., який складається: чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1707тис.грн.; iншi фiнансовi доходи - 1тис.грн;iншi доходи - 193тис.грн., - це зменшення податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть, згiдно ухвали Вищого адмiнистративного суду України №К/9991/1268/11 вiд 11.03.2014р. В операцiйному перiодi дохiд менший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати Товариства за звiтний перiод склали в сумi 1933тис.грн., якi подiляються на: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1349тис.грн., адмiнiстративнi витрати - 398тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 186тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 32тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати".


Керівник

 

(підпис)

Васьков Олексiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня