ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593
Територія   за КОАТУУ 4810300000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників1 27    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 57500 Миколаївська область Очакiвський м.Очакiв вул.Володарського, 2, т.(05154) 2-63-44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 6
первісна вартість 1001 23 23
накопичена амортизація 1002 13 17
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 0
Основні засоби: 1010 2666 2421
первісна вартість 1011 7995 8049
знос 1012 5329 5628
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2679 2427
II. Оборотні активи
Запаси 1100 103 120
Виробничі запаси 1101 103 120
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 221 306
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 34 55
у тому числі з податку на прибуток 1136 33 29
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 76 56
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 422 257
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 421 256
Витрати майбутніх періодів 1170 2 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 1
Усього за розділом II 1195 859 795
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3538 3222

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 430 430
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 218 218
Додатковий капітал 1410 1629 1493
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 551 519
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 2841 2673
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 432 320
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 432 320
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 203 205
за розрахунками з бюджетом 1620 47 11
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 15 13
Усього за розділом IІІ 1695 265 229
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3538 3222

Примітки: Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2014р. складає в сумi 2673тис.грн, а саме: Статутний капiтал (зареєстрований (пайовий) капiтал)Товариства, згiдно статуту, складає в сумi 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2014р. сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень. Додатковi внески до Статутного капiталу протягом звiтного року не здiйснювалися. Iнший додатковий капiтал - 1711тис.грн. Це iндексацiя основних засобiв, який зменшено в звiтному перiодi в зв'язку з вибуттям основних засобiв на суму 136тис.грн. Резервний капiтал - 13тис.грн. Нерозподiлений прибуток - 519тис.грн., який зменшено в звiтному перiодi на суму отриманого збитку. В звiтному перiодi Товариством отримано збиток в сумi 32тис.грн. Разом роздiл балансу "Власний капiтал" визначено в сумi 2673тис.грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу на суму 2243тис.грн. Це обумовлено наявнiстю додаткового, резервного капiталiв та прибутком минулих перiодiв.


Керівник

 

(підпис)

Васьков Олексiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.