ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 83.08
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2013 р. 3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. 5. Затвердження рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2013 р. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013 р. 8. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 9. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питаннях порядку денного, що розглядалися на загальних зборах, прийнятi наступнi рiшення: Питання №1: Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Таран Дiана Анатолiївна. Питання №2: Заслухано рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. Питання №3: Заслухано звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. Питання №4: Заслухано звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. Питання №5: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2013р. Питання №6: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (рiчний звiт та баланс) за 2013 рiк. Питання №7: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Збиток ПрАТ "Очакiвське ХПП" за пiдсумками роботи у 2013 р. у розмiрi 10,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Питання №8: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Лидiної Алли Климентiївни та Батюкової Нiни Миколаївни. Питання №9: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: З метою забезпечення принципу пропорцiйностi представництва представникiв акцiонерiв у складi Наглядової ради залежно вiд кiлькостi належних акцiонерам простих акцiй, надати право висунення кандидатур до складу Наглядової ради акцiонером, який володiє бiльш як 15(п'ятнадцять) % голосiв, тобто має бiльш як 257973 шт. акцiй Товариства, з одночасним голосуванням за всi 3(три) кандидатури членiв Наглядової ради Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки: з 25 квiтня 2014р. по 24 квiтня 2017р. (включно): 1. Лидiну Аллу Климентiївну, 2. Грушину Людмилу Федосiївну, 3. Ситникова Олександра Олександровича ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 1. Укласти цивiльно-правовi договори з обраними членами Наглядової ради Товариства: Лидiною А.К., Грушиною Л.Ф., Ситниковим О.О. та затвердити їх умови. Питання №9: ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Зняти з порядку денного зборiв та не розглядати питання 9 порядку денного "Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.