ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство фiрма "Миколаїв-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19301508
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35Б, кв. 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0149, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Приватне підприємство фірма "МИКОЛАЇВ-АУДИТ" Власникам цінних паперів, керівництву ПрАТ "Очаківськогл ХПП" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 31.12.2014 р. 08 квітня 2015р. м.Миколаїв Вступний параграф Аудиторською фірмою на підставі договору №17/2 від 14.03.2015р. проведена перевірка фінансової звітності ПриватногоАкціонерногоТовариства"Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" (скорочено - ПрАТ "Очаківське ХПП" станом на 31.12.2014р. для якої використано Баланс за 2014р та Звіти: про сукупні прибутки та збитки, про зміни у власному капіталі, про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Аудиторську перевірку проведено на відповідність вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за №1358/20096, а також згідно з вимогами: - Законів України: "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.1993р., у редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V; - Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006р., "Про акціонерні Товариства" №2154-VІ від 27.04.2010р., - "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненням та у відповідності: - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010р., які затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. за №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів" (далі по тексту "МСА"). 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Аудиторська перевірка проведена Приватним підприємством фірма "МИКОЛАЇВ-АУДИТ", код ЭДРПОУ 19301508 в формі приватного підприємства, зареєстрованого Реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського Міськвиконкому 10.08.1993р., та перереєстрованого Свідоцтво Серії А00 за №590939, номер запису до ЄДР 15221050001000866. Діяльність фірми здійснюється на підставі Свідоцтва № 0149 від 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності та видане Аудиторською палатою України, згідно Рішення АПУ термін дії якого до 30.11.2015р. Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова 35-Б, кв.15. Аудиторська перевірка проведена Аудитором України Євдокимчик Галиною Федорівною, Сертифікат серії А №001265 від 28.04.1994р., що продовжений до 28.04.2018р. 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2, код ЄДРПОУ - 04270593, правовий статус суб'єкта юридична особа, організаційно-правова форма за КОПФГ -230 - акціонерне товариство. Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації. Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", з метою приведення діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на "Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" з "Відкритого Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", та є правонаступником прав та обов'язків Відкритого Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство". Товариство зареєстровано 07.05.1998р., та перереєстровано Виконавчим комітетом Очаківської міської ради Миколаївської області, Свідоцтво Серія А01 №002845, номер запису до ЄДР 15231050011000037, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №722305 видана 25.07.2013р. Нова редакція Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акціонерів ВАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" від 21.04.2011р., протокол №8 та зареєстрована 29.04.2011р. Виконавчим комітетом Очаківської міської ради за №15231050011000037, згідно якої Статутний капітал Товариства становить 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн., який поділено на 1719820 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №19/14/1/10 від 02.09.2010р., (дата видачі 07.07.2011р.) засвідчується випуск простих іменних акцій Товариства на загальну суму 429955,00грн. номінальною вартістю 0,25грн., кількістю 1719820 штук. Форма випуску акцій - бездокументарна. Основними видами діяльності є: 52.10 - Складське господарство; 10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок. 3. Опис аудиторської пекревірки Під час аудиту досліджені показники фінансового звіту за 2014 р.: Балансу станом на 31.12.2014р., та Звітів: про сукупні прибутки та збитки, про зміни у власному капіталі, про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату за що складають повний комплект фінансової звітності ПрАТ "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство". Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі МСА) та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" затверджених Рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПрАТ "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), інші нормативно-правові акти про ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності згідно з концептуальною основою відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Таким чином, відповідальність за вищевикладене, покладається на керівництво суб'єкта господарювання. 5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання ПрАТ "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 6. Пояснювальний параграф Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації наявності основних засобів та запасів, станом на 31грудня 2014р., оскільки ця дата передувала даті підписання договору про проведення аудиту. Під час перевірки аудитор провів достатні аудиторські процедури з метою дотримання вимог стосовно отримання достатніх і належних аудиторських доказів щодо того, що залишки у вхідному Звіті про фінансовий стан не містять викривлень, які суттєво впливають на Фінансову звітність за поточний період. Фінансовий стан на кінець року подано достовірно. По обліковим записам Товариства аудитор перевірив кількість товарно-матеріальних запасів, основних засобів і перевірка дала достатню основу для вираження думки. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, які не суттєво впливають на припущення щодо безперервності діяльності ПрАТ "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", фінансова звітність на 31 грудня 2014 року складена майже у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи бухгалтерського обліку. 7. Розкриття інформації про власний капітал і доходи та витрати чистого прибутку Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2014р. складає в сумі 2673тис.грн, а саме: Статутний капітал (зареєстрований (пайовий) капітал)Товариства, згідно статуту, складає в сумі 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2014р. сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Для обліку наявності та змін Статутного капіталу призначено аналітичний рахунок 40 "Статутний капітал", який ведеться без порушень. Додаткові внески до Статутного капіталу протягом звітного року не здійснювалися. Аудитором підтверджується адекватність формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2014р. Інший додатковий капітал - 1711тис.грн. Це індексація основних засобів, який зменшено в звітному періоді в зв'язку з вибуттям основних засобів на суму 136тис.грн. Резервний капітал - 13тис.грн. Нерозподілений прибуток - 519тис.грн., який зменшено в звітному періоді на суму отриманого збитку. В звітному періоді Товариством отримано збиток в сумі 32тис.грн. Разом розділ балансу "Власний капітал" визначено в сумі 2673тис.грн., що більше розміру Статутного капіталу на суму 2243тис.грн. Це обумовлено наявністю додаткового, резервного капіталів та прибутком минулих періодів. 7.1 Доходи та витрати Основним джерелом отримання доходу Товариства є діяльність, пов'язана з проведенням державних та комерційних закупок зерна, олійних культур, насіння та їх зберігання. Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до П(С)БУ. У фінансовому звіті "Про фінансові результати" надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат від діяльності Товариства. Зокрема, Товариством за звітний період отримано дохід в сумі 1901тис.грн., який складається: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 1707тис.грн.; інші фінансові доходи - 1тис.грн;інші доходи - 193тис.грн., - це зменшення податкового зобов'язання з податку на додану вартість, згідно ухвали Вищого адмінистративного суду України №К/9991/1268/11 від 11.03.2014р. В операційному періоді дохід менший в порівнянні з минулим періодом. Витрати Товариства за звітний період склали в сумі 1933тис.грн., які поділяються на: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1349тис.грн., адміністративні витрати - 398тис.грн., інші операційні витрати - 186тис.грн. За звітний період Товариством отримано збиток в сумі 32тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 "Звіт про фінансові результати". 8 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 8.1.Визначення вартості чистих активів ПрАТ "Очаківське ХПП": тис.грн. Активи Довгострокові та поточні зобов'язання Вартість чистих активів (ст.1 - ст.2) Розмір Статутного капіталу 1 2 3 4 3222 549 2673 430 При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів більше розміру Статутного капіталу на суму 2243тис.грн., що відповідає вимогам законодавства (ст.155 Цивільного Кодексу України). Вартість чистих активів розрахована у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств" схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. за № 485. 8.2. Виконання значних правочинів. Значних правочинів, що більше десяти відсотків вартості чистих активів, які можуть вплинути на ринкову вартість акцій Товариства, за даними річної фінансової звітності відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у ПрАТ не має. 8.3. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства. Корпоративне управління Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" здійснюється, згідно Статуту, Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням. На підставі проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності за 2014р. має місце використання управлінським персоналом припущень про безперервність діяльності Товариства у відповідності до МСА №570 "Безперервність". Вартість чистих активів забезпечує Статутний капітал Товариства, тому у Товариства існує безперервність діяльності. У Аудитора розбіжностей з керівництвом стосовно облікової політики Товариства не було. Внутрішній аудитор в Товаристві відсутній. 8.4. Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Проведена ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", в результаті якої виявлено: у фінансовій звітності інформація розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією немає. 8.5. Особлива інформація. Аудитором не виявлена особлива інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених у ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у відповідності до МСА №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти". На нашу думку, фінансова звітність, що підлягала аудиту, та інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії по Цінним Паперам разом з фінансовою звітністю, в цілому не містять суттєвих невідповідностей. Додаток; річна фінансова звітність ПрАТ "Очаківське ХПП": Директор ППФ"МИКОЛАВ-АУДИТ" Г.Ф.Євдокимчик Сертифікат Аудитора серії А № 001265, термін дії якого до 28.04.2018р.
д/н
д/н
д/н