ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Вiдкрите акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" засновано вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi вiд 05 травня 1998р. № 410-п шляхом перетворення Державного пiдприємства "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю державного майна", Закону україни "Про особливостi приватизацiї у агропромисловому комплексi", Закону України "Державна программа приватизацiї" № 124/98-ВР вiд 12.02.98р., Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.97р. № 1218 "Про прискорення приватизацiї хлiбоприймальних та хлiбозаготiвельних пiдприємств", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96р. № 1099 "Про затвердження порядку перетворення у процессi приватизацiї державних,орендних пiдпрємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, а також згiдно "Положення пропорядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй агропромислового комплексу", затвердженого Наказом Фонду державного майна України вiд 09.08.96р. № 903 та Наказу Фонду державного майна України вiд 31.07.97р. № 803 "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй АПК". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2011р., Протокол №8, змiнено найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", яке є правонаступником ВАТ "Очакiвське ХПП" з усiх прав та обов'язкiв.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Директор Товариства. Нагляд за дiяльнiстю Товариства та захист прав акцiонерiв здiйсеює Наглядова рада. Перевiрка фiнансової та господарської дiяльностi пiдприємства здiйснюється Ревiзором та аудиторською фiрмою в межах їх компетенцiї. Фiлiй, представництв, вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу Товариства за звiтний перiод склала 27 осіб. Осiб, якi працюють за сумiсництвом та осiб, якi працюють на умовах неповного робочого дня немає. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 618,0 тис. грн. та в порiвняннi з минулим перiодом зменшився (за аналогiчний перiод попереднього року фонд оплати працi склав 765,0 тис. грн.) Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику" №45/2 вiд 22.07.2013р., в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах. Змiн в методологiї бухгалтерського облiку в звiтному роцi не було. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи за допомогою програми "1С:Пiдприємство" згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов'язань, результатам фiнансової дiяльностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику", в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах. Змiн в методологiї бухгалтерського облiку в звiтному роцi не було.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi Товариства є оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин; роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами, роздрiбна торгiвля пальним, складськi послуги. Основними ринками збуту для Товариства є вiтчизнянi пiдприємства та фiзичнi особи. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: джерелами постачання бiльшостi матерiалiв виступають вiтчизнянi виробники. Суттєвих проблем з доступнiстю джерел сировини не iснує - за винятком фiнансових. Динамiка цiн на матерiали та комплектуючi вироби в цiлому характеризується постiйним їх зростанням; їх найбiльшi сплески пов'язанi iз стрибками цiн на енергоносiї, а взагалi динамiка цiн не пiддається коректному аналiзу i тим бiльш прогнозуванню, бо залежить вiд багатьох економiчних, полiтичних, соцiальних та iнших умов i факторiв, що нерiдко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочiкуванi цiновi вiдхилення, не може у повнiй мiрi послiдовно здiйснювати власну цiнову полiтику. -основними замовниками продукцiї є пiдприємства Миколаївської та пiдприємства iнших областей та регiонiв України Залежнiсть вiд сезонних змiн - досить значна. Основнi ризики в дiяльностi емiтента - прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги; ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї; галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки; ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - забезпечення високої лiквiдностi; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу; Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - в умовах свiтової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту, а саме: аналiз ефективностi виробництва, впровадження нових видiв продукцiї, розширення напрямки виробництва, мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв, контроль за збереженням та використанням оборотних активiв, проведення соцiально-економiчних заходiв. Заходи емiтента щодо розширення ринкiв збуту - оцiнка потреб споживачiв, активiзацiя попиту, впровадження нових видiв послуг та сервiсного обслуговування вiдповiдно до потреб споживачiв, оптимiзацiя каналiв збуту та умов реалiзацiї, ефективнiсть комерцiйних угод за конкретними дiючими договорами i контрактами. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не вдається до послуг незалежних посередникiв; Особливостi стану розвитку галузi, в якiй дiє пiдприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, вiдсутнiстю (або обмеженнiстю) зовнiшнього iнвестування i, як наслiдок, старiнням основних виробничих потужностей, iншими негативними явищами так званого перехiдного перiоду. Перспективнi плани розвитку емiтента - виготовлення конкурентно спроможної продукцiї; зростання iмiджу Товариства; подальшiй поступовий розвиток виробництва, зростання потужностей випуску продукцiї, надання послуг та зниження її собiвартостi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного розвитку. Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк - вiдсутнi.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби . Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не здiйснювалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На дiяльнiсть емiтента негативно впливає нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможностi замовникiв послуг емiтента. На фiнансовий стан пiдприємства також впливає недосконолiсть податкового законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть покупцiв та населення регiону. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сері діяльності емітента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв на Товариствi не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi види продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Реконструкція не планується. В 2014 р. товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi змiни в економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї, освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, протягом звiтного перiоду не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.