ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593
Територія   за КОАТУУ 4810300000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 430 218 1764 13 561 0 0 2986
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 430 218 1764 13 561 0 0 2986
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -10 0 0 -10
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 -135 0 0 0 0 -135
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -135 0 -10 0 0 -145
Залишок на кінець року 4300 430 218 1629 13 551 0 0 2841

Примітки: Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2013р. складає в сумi 2841тис.грн., а саме: Статутний капiтал(зареєстрований капiтал)Товариства, згiдно статуту, складає в сумi 429955,00 (Чотириста двадцять дев_ять тисяч дев_ятсот п_ятдесят п_ять)грн. Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2013р. в сумi 429955,00грн сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також iнших майнових цiнностей. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок 40 "Статутний капiтал", який ведеться без порушень. Додатковi внески до Статутного капiталу протягом звiтного року не здiй"снювалися. Аудитором пiдтверджується адекватнiсть формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2013р. Iнший додатковий капiтал _ 1847тис.грн. Це iндексацiя основних засобiв, який зменшено в звiтному перiодi в зв_язку з вибуттям основних засобiв на суму 135тис.грн. Резервний капiтал _ 13тис.грн. Нерозподiлений прибуток _ 551тис.грн., який зменшено в звiтному перiодi на суму отриманого збитку. В звiтному перiодi Товариством отримано збиток в сумi 10тис.грн. Разом роздiл балансу "Власний капiтал" визначено в сумi 2841тис.грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу на суму 2411тис.грн. Це обумовлено наявнiстю додаткового, резервного капiталiв та прибутком минулих перiодiв.


Керівник

 

(підпис)

Васьков Олексiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня