ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 04270593
Територія   за КОАТУУ 4810300000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників 24    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 57500 Миколаївська область Очакiвський м.Очакiв вул.Володарського, 2, т.(05154) 2-63-44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 14 10
первісна вартість 1001 23 23
накопичена амортизація 1002 9 13
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 3
Основні засоби: 1010 2946 2666
первісна вартість 1011 7976 7995
знос 1012 5030 5329
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2962 2679
II. Оборотні активи
Запаси 1100 112 103
Виробничі запаси 1101 106 103
Незавершене виробництво 1102 6 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 120 221
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 40 34
у тому числі з податку на прибуток 1136 33 33
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29 76
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 15 422
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 14 421
Витрати майбутніх періодів 1170 1 2
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 1
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 317 859
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3279 3538

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 430 430
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 218 218
Додатковий капітал 1410 1764 1629
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 561 551
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 2986 2841
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 40 432
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 40 432
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 204 203
за розрахунками з бюджетом 1620 19 47
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 7 0
за розрахунками з оплати праці 1630 19 0
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 15
Усього за розділом IІІ 1695 253 265
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3279 3538

Примітки: Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 23тис.грн.; залишкова вартiсть - 10тис.грн.; накопичена амортизацiя - 13тис.грн., це iншi нематерiальнi активи. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 3тис.грн., це не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Основнi засоби: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 7995тис.грн.; залишкова вартiсть - 2666тис.грн., знос - 5329тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на загальну суму 19тис.грн., а саме: машини та обладнання - 16тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3тис.грн. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 103тис.грн., це сировина i матерiали - 32тис.грн, паливо - 1тис.грн., будiвельнi матерiали - 4тис.грн., запаснi частини - 37тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 29тис.грн. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 221тис.грн., яка збiльшилася у звiтному перiодi, це заборгованiсть за строком непогашення до 12 мiсяцiв, тому при визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв, виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом - 34тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 76тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 422тис.грн., у т.ч. в касi - 1тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв - 2тис.грн., це перiодичне видання. Iншi оборотнi активи - 1 тис.грн. Цiльове фiнансування - 432тис.грн. Поточнi зобов'язання: Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги становить 203тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 47тис.грн.. Iншi поточнi зобов'язання - 15тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Васьков Олексiй Вiталiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

посада вiдсутня