ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 83.0788
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2012р. 3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. 5. Затвердження рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2012р. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012 р. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї: Чернiгов Олександр Вiкторович. 2. Заслухано Доповiдь директора ПрАТ "Очакiвське ХПП" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. 3. Заслухано Звiт Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012р. 4. Заслухано Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012р. 5. 1) Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012р. 2) Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012р. 3) Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2012р. 6. Затвердити рiчнi результати дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (рiчний звiт та баланс) за 2012 рiк. 7. Збиток ПрАТ "Очакiвське ХПП" за пiдсумками роботи у 2012 р. у розмiрi 796,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.