ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васьков Олексій Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВММУУМВД України в Миколаївській обл.
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Очакiвська комунальна служба благоустрою, начальник.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.07.2013, 1 рік
9) опис Директор - одноосібний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом товариства. Обов"язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лидiна Алла Климентiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Арiсто", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди від діяльності на займаній посаді. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батюкова Нiна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 300750, 22.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "МБМВ", iнспектор
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.04.2012, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства Посадова особа не отримує винагороди від діяльності на займаній посаді. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Зiнаїда Климентiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 463250, 16.01.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження**  
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** не працює
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.04.2012, 3 роки
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства Посадова особа не отримує винагороди від діяльності на займаній посаді. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансагро
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 23621213, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.06.2009, 5 років
9) опис Повноваження Ревізора полягають у здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує одноосібно, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа не отримує винагороди від діяльності на займаній посаді. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВММУУМВД України в Миколаївськiй обл.000000
Голова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi116001567.449791261160015000
Член Наглядової радиБатюкова Нiна МиколаївнаЕО, 300750, 22.03.1997, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi10.000058151000
Член Наглядової радиШевченко Зiнаїда КлиментiївнаЕО, 463250, 16.01.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi000000
РевiзорТОВ "Трансагро"д/н, 23621213, д/н26878915.62890302268789000
Усього 1428805 83.07875243 1428805 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.