ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство фірма "Миколаїв-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19301508
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35Б, кв. 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0149, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Акціонерам та керівництву ПрАТ "Очаківське ХПП" АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 31.12.2013 р. 05 квітня 2014р. м. Миколаїв Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) підготовлено для Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" (скорочено - ПрАТ "Очаківське ХПП") з подальшим поданням одного з екземплярів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "Очаківське ХПП". Аудиторською фірмою згідно договору №7/2 від 11.03.2014р. проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2013р. і звіти: про сукупні прибутки та збитки, про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Аудиторську перевірку проведено на відповідність вимогам Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. за №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за №1358/20096, а також згідно з вимогами: - Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.1993р., у редакції Закону України від 14.09.2006р. №140-V; - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010р., які затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. за №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної Федерації бухгалтерів" (далі по тексту "МСА"). В ході перевірки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України: - "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" №448/96-ВР від 30.10.1996р., "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006р., "Про акціонерні Товариства" №2154-VІ від 27.04.2010р. та "Про господарські товариства" №1576-XII від 19.09.1991р. зі змінами та доповненнями; - "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999р., та іншими нормативними документами. 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Аудиторська перевірка проведена приватним підприємством фірма"МИКОЛАЇВ-АУДИТ", в формі приватного підприємства, зареєстрованого Реєстраційно-ліцензійною палатою Миколаївського Міськвиконкому 10.08.1993р., та перереєстрованого. Свідоцтво Серії А00 за №590939, номер запису до ЄДР 15221050001000866. Діяльність фірми здійснюється на підставі Свідоцтва № 0149 від 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності та видане Аудиторською палатою України, згідно Рішення АПУ термін дії якого 30.11.2015р. Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова 35Бкв.15. Аудиторська перевірка проведена Аудитором України Євдокимчик Галиною Федорівною Сертифікат серії А №001265 від 28.04.1994р., що продовжений до 28.04.2018р. 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2, код ЄДРПОУ - 04270593, правовий статус суб'єкта юридична особа, організаційно-правова форма за КОПФГ -230 - акціонерне товариство. Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації. Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", з метою приведення діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на "Приватне Акціонерне Товариство "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" з "Відкритого Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", та є правонаступником прав та обов'язків Відкритого Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство", Товариство зареєстровано 07.05.1998р., та перереєстровано Виконавчим комітетом Очаківської міської ради Миколаївської області, Свідоцтво Серія А01 №002845, номер запису до ЄДР 15231050011000037. Нова редакція Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акціонерів ВАТ "Очаківське хлібоприймальне підприємство" від 21.04.2011р., протокол №8 та зареєстрована 29.04.2011р. Виконавчим комітетом Очаківської міської ради за №15231050011000037. Згідно вказаної редакції Статутний капітал Товариства становить 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн., який поділено на 1719820 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Миколаївським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №19/14/1/10 від 02.09.2010р., (дата видачі 07.07.2011р.) засвідчується випуск простих іменних акцій Товариства на загальну суму 429955,00грн. номінальною вартістю 0,25грн., кількістю 1719820 штук. Форма випуску акцій - бездокументарна. Метою діяльності Товариства, згідно Статуту, є організація і здійснення систематичної підприємницької діяльності для одержання прибутку. Предметом діяльності Товариства є: проведення державних та комерційних закупок зерна, олійних культур, насіння та їх зберігання. Згідно Довідки Державного комітету статистики України АБ №697320, дата видачі 23.07.2013р., про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, основними видами діяльності є: 52.10 - Складське господарство; 10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; 10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок. За період з 01.01.2013р. по 21.07.2013р. директором був Кравченко Олег Володимирович, з 22.07.2013р. на цю посаду призначено Васькова Олексія Віталійовича. На момент проведення перевірки директор - Васьков Олексій Віталійович. 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Таким чином, відповідальність за вищевикладене, покладається на керівництво суб'єкта господарювання. 5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Приватним Акціонерним Товариством "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. 6. ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного пакету Фінансової звітності. Отримані Аудиторами результати перевірки в цілому достатні для висловлювання професійної незалежної думки. Проте, мають місце певні обмеження, а саме Аудитори безпосередньо не спостерігали за проведенням інвентаризації активів Товариства. Через характер облікових активів ПрАТ Очаківське ХПП" Аудитори не мали змоги підтвердити кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур. Внаслідок вищевказаного, ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо повного пакету Фінансової звітності. На думку Аудитора, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" станом на 31.12.2013р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема ПсБУ в Україні. Фінансова звітність забезпечує адекватні розкриття: суттєвих облікових політик, які були обрані і застосовані та є належними; даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операції і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності, яка є достовірною і зрозумілою. Облікові оцінки, які здійснені управлінським персоналом, є обґрунтованими. 6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) замовлено Керівництвом Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство". Метою проведення аудиту є перевірка достовірності і повноти фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2013р. для формування незалежної думки та надання звіту щодо фінансової звітності, а також відповідність даних фінансової звітності даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ "Очаківське ХПП". Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та інші органи, і особи відповідно до чинного законодавства України, крім Установ банку. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження Аудитора. Перевірка проводилась з відома Директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського обліку, у період діяльності Товариства з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. Під час аудиторської перевірки, яка проводилася з 11.03.2014р. по 05.04.2014р. Аудитором, згідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), здійснено планування перевірки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що звіти не містять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевірка включила в себе тестування доказів, які підтверджують суми, та розкриття інформації у фінансових звітах. Протягом аудиторської перевірки були оцінені застосовані в Товаристві принципи бухгалтерського обліку, яких дотримувалися при підготовці звітів, а також проведена оцінка загального подання фінансових звітів. Для аудиторської перевірки були використані: " установчі та реєстраційні документи ПрАТ, накази: "Про облікову політику" та "Про проведення інвентаризації". " облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, бухгалтерська статистична звітність, головна книга та відомості по рахунках 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 36 "Розрахунки з покупцями" та 63 "Розрахунки з постачальниками"; 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"; 20 "Виробничі запаси" та 23 "Виробництво"; 30 "Каса" та 31 "Рахунки в банках" та інші розрахунки, які необхідні для аудиторської перевірки фінансової звітності за 2013р.; " Баланс станом на 31.12.2013р. та відповідні звіти: "Про фінансові результати", "Про рух грошових коштів", "Про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності" за 2013 р. Перевірені форми містять дані, що пов'язані між собою та відповідають в цій частині одна одній. Аудиторською перевіркою охоплені наступні питання: облік та формування статутного капіталу; облік основних засобів, нематеріальних активів, визначення амортизації та облік товарно-матеріальних цінностей; облік коштів та розрахунків, облік формування складу витрат; облік реалізації товарів та наданих послуг; визначення фінансових результатів та адекватність розподілу прибутку відповідно до Статуту, а також відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства. В цілому аудиторська перевірка проводилась вибірковим методом, крім того були використані методи зрівняння показників звітності з даними облікових регістрів та відомостями, методи обчислень та суцільно-вибірковий метод, математичні та аналітичні моделі бухгалтерського обліку. Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства у відповідності до МСА №700 (переглянутий) "Формування думки та надання звіту аудитора щодо повного пакету фінансових звітів", №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", згідно яких аудитори надають висновок про фінансову звітність загального призначення, підготовлену у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення і задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів. Ці МСА розглядають обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок або умовно-позитивний висновок, а необхідності в модифікації висновку у аудитора немає. Крім того, при проведені аудиторської перевірки використовувалися МСА: №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", №320 "Суттєвість аудиту", №500 "Аудиторські докази", №300 "Планування аудиту фінансових звітів", №570 "Безперервність", №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", №315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" та інші. За період, що перевірявся, розпорядником господарсько-фінансової діяльності були: Кравченко Олег Володимирович за період з 01.01.2013р. по 21.07.2013р. та Васьков Олексій Віталійович за період 22.07.2013р. по 31.12.2013р. Відповідальність за зміст, повноту та достовірність фінансових документів, правильність підготовки фінансового звіту, а також вірність відображення даних у фінансових звітах, наданих Аудитору для перевірки, несе керівництво Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство". Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо підтвердження фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки та надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). 7. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "Очаківське ХПП" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів. Фінансова звітність складена за даним обліку та у відповідності до вимог національних нормативів (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Дані, відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов'язань. Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи і витрати, про прибутки і збитки, отримані в наслідок діяльності Товариства за рік. Податковий облік Аудитором не перевірявся, так як це не входило до умов вказаного договору. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві на нашу думку в 2013 р. відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XVI. Розкриття інформації в фінансовій звітності за видами активів, власного капіталу, зобов'язань в основному відповідає діючим нормативним документам по питанням організації бухгалтерського обліку і звітності. Облікова політика Товариства затверджена Наказом "Про облікову політику" №45/2 від 22.07.2013р., в якому відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації у фінансових звітах. Змін в методології бухгалтерського обліку в звітному році не було. Аудиторська перевірка почалась з процедури порівняння залишків по рахунках на кінець попереднього та початок звітного періодів. При перевірці факт розбіжності залишків не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевірки, перевірку здійснено на вибіркових умовах підтвердження числових даних і пояснень, які відображені в бухгалтерській звітності. Суттєвих відхилень не встановлено. Висновок щодо розкриття інформації за видами активів: КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ (за їх видами): Нематеріальні активи згідно балансу станом на 31.12.2013р. складають: первісна вартість - 23тис.грн.; залишкова вартість - 10тис.грн.; накопичена амортизація - 13тис.грн., це інші нематеріальні активи. Незавершені капітальні інвестиції - 3тис.грн., це не введені в експлуатацію основні засоби. Основні засоби: Згідно балансу основні засоби на 31.12.2013р. складають: первісна вартість - 7995тис.грн.; залишкова вартість - 2666тис.грн., знос - 5329тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі). В звітному періоді має місце придбання основних засобів на загальну суму 19тис.грн., а саме: машини та обладнання - 16тис.грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3тис.грн. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами. Інвентаризація (перевірка наявності, стану та оцінка) активів та зобов'язань проводилась в строки та за порядком, засвідченим Наказом керівництва №77 від 30.10.2013р. Аудитор особисто не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та необоротних активів, оскільки ці дати передували періоду проведення аудиту, а ознайомився з інвентаризаційними відомостями та результатами проведення інвентаризації, але у Аудитора існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими. Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів визначається прямолінійним методом. Треба відмітить, що коефіцієнт зносу основних засобів Товариства на кінець звітного періоду становить значний відсоток від первісної вартості в розмірі 63%, це може свідчити про незадовільний стан основних засобів. Товариством в звітному періоді не проводилась оцінка основних засобів до справедливої вартості. . Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 103тис.грн., це сировина і матеріали - 32тис.грн, паливо - 1тис.грн., будівельні матеріали - 4тис.грн., запасні частини - 37тис.грн., малоцінні та швидкозношувані предмети - 29тис.грн. Всі матеріальні ресурси Товариства відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, яка визначається на підставі первинних документів відповідно до чинного законодавства. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 221тис.грн., яка збільшилася у звітному періоді, це заборгованість за строком непогашення до 12 місяців, тому при визначенні та оцінці дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнівних боргів, виходячи з аналізу платоспроможності дебіторів, або на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом - 34тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 76тис.грн. Треба відмітить, що коефіцієнт дебіторської заборгованості в структурі активів Товариства на кінець звітного періоду складає 9%, це означає, що вона становить незначну частину активів і її непогашення не може спричинити суттєві фінансові труднощі, тому що суми дебіторської заборгованості це вилучені з обігу засоби суб'єкта господарювання. Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 422тис.грн., у т.ч. в касі - 1тис.грн. Витрати майбутніх періодів - 2тис.грн., це періодичне видання. Інші оборотні активи - 1 тис.грн. На думку Аудитора, відображення розділу Балансу Товариства "Активи" в сумі 3538тис.грн. визначено вірно. За звітний період підсумок активу балансу збільшився на 259тис.грн. від підсумку балансу на початок року. Це свідчить про збільшення Товариством господарського обороту. Висновок щодо розкриття інформації про зобов'язання. Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток працівників) - відсутній , який доцільно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат. Цільове фінансування - 432тис.грн. Поточні зобов'язання: Кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги становить 203тис.грн. На кінець звітного періоду існують поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 47тис.грн.. Інші поточні зобов'язання - 15тис.грн. 8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2013р. складає в сумі 2841тис.грн., а саме: Статутний капітал(зареєстрований капітал)Товариства, згідно статуту, складає в сумі 429955,00 (Чотириста двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять)грн. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013р. в сумі 429955,00грн сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших майнових цінностей. Порядок формування Статутного капіталу у Товаристві регулюється законодавством та установчими документами. Для обліку наявності та змін Статутного капіталу призначено аналітичний рахунок 40 "Статутний капітал", який ведеться без порушень. Додаткові внески до Статутного капіталу протягом звітного року не здійснювалися. Аудитором підтверджується адекватність формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2013р. Інший додатковий капітал - 1847тис.грн. Це індексація основних засобів, який зменшено в звітному періоді в зв'язку з вибуттям основних засобів на суму 135тис.грн. Резервний капітал - 13тис.грн. Нерозподілений прибуток - 551тис.грн., який зменшено в звітному періоді на суму отриманого збитку. В звітному періоді Товариством отримано збиток в сумі 10тис.грн. Разом розділ балансу "Власний капітал" визначено в сумі 2841тис.грн., що більше розміру Статутного капіталу на суму 2411тис.грн. Це обумовлено наявністю додаткового, резервного капіталів та прибутком минулих періодів. На думку Аудитора, розділ балансу "Пасив" в сумі 3538тис.грн. визначено вірно. 9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Основним джерелом отримання доходу Товариства є діяльність, пов'язана з проведенням державних та комерційних закупок зерна, олійних культур, насіння та їх зберігання. Дохід від реалізації визначався згідно Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями). Відображені у фінансовій звітності фінансові результати діяльності Товариства обчислені згідно до вимог чинного законодавства. Класифікація та оцінка доходу та витрат проводиться відповідно до встановлених вимог, зокрема ПсБУ. У фінансовому звіті "Про фінансові результати" надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та фінансовий результат від діяльності Товариства. Зокрема, Товариством за звітний період отримано дохід в сумі 2263тис.грн., який складається: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2261тис.грн.; інші операційні доходи - 1тис.грн., інші фінансові доходи - 1тис.грн. В операційному періоді дохід більший в порівнянні з минулим періодом. Витрати Товариства за звітний період склали в сумі 2273тис.грн., які поділяються на: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1416тис.грн., адміністративні витрати - 556тис.грн., витрати на збут - 111тис.грн., інші операційні витрати - 190тис.грн. За звітний період Товариством отримано збиток в сумі 10тис.грн., про що свідчать дані узагальненої інформації про доходи та витрати Ф.2 "Звіт про фінансові результати". 10. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 10.1.Визначення вартості чистих активів ПрАТ "Очаківське ХПП": тис.грн. Активи Довгострокові та поточні зобов'язання Розмір Власного капіталу (ст.1 - ст.2) Розмір Статутного капіталу Вартість чистих активів (ст.3 - ст.4) 1 2 3 4 5 3538 697 2841 430 2411 Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства (ст.155 Цивільного Кодексу України), яка розрахована у відповідності до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств" схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. за № 485. 10.2. Виконання значних правочинів. Значних правочинів, що більше десяти відсотків вартості чистих активів, які можуть вплинути на ринкову вартість акцій Товариства, за даними річної фінансової звітності відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", у ПрАТ не має. 10.3. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства. Корпоративне управління Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" здійснюється, згідно Статуту, Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням. На підставі проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності за 2013р. має місце використання управлінським персоналом припущень про безперервність діяльності Товариства у відповідності до МСА №570 "Безперервність". Вартість чистих активів забезпечує Статутний капітал Товариства, тому у Товариства існує безперервність діяльності. У Аудитора розбіжностей з керівництвом стосовно облікової політики Товариства не було. Внутрішній аудитор в Товаристві відсутній. 10.4. Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Проведена ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", в результаті якої виявлено: у фінансовій звітності інформація розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією немає. 10.5. Особлива інформація. Аудитором не виявлена особлива інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених у ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у відповідності до МСА №720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти". 11. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПрАТ "ОЧАКІВСЬКЕ ХПП" Для об'єктивної оцінки рівня самостійності, платоспроможності, фінансової незалежності проведено аналіз показників фінансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2013р. № п/п Показники Орієнтоване позитивне значення показника Станом на 31.12.12р Станом на 31.12.13р Різниця (показник 2013р. - показник 2012 р.) 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності =(Грошові кошти та їх еквіваленти) / (Короткострокові зобов'язання) = ф.1(р.220+р.230+р.240)/ ф.1р.620 0,25-0,5 0,06 0,6 0,54 2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) = (Грош. кошти та їх еквіваленти + Запаси + Дебітор. заборг-сть) /(Короткострокові зобов'язання) = ф.1 р.260/ф.1 р.620 1,0-2,0 1,25 1,23 -0,2 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) = (Власні кошти)/(Вар-ть майна) = ф. 1 р.380 / ф.1 р.640 0,25-0,5 0,91 4,08 3,17 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) = (Кредиторська заборгованість) / (Власний капітал) = ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)/ ф.1р.380 0,5-1,0 0,1 1,24 1,23 5 Чисті активи Товариства = (стр. 280 Балансу - рядки 430,480,620,630) 2896 2411 -485 6 Питома вага розділу Власний капітал до Статутного капіталу = ф.1 ряд.380/ ф.1 ряд.300 Статутний капітал складає 430тис.грн. 6,94 5,6 -1,33 Показники ліквідності дозволяють визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Фінансова стійкість характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, незалежність від зовнішніх джерел фінансування. 12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ "ОЧАКІВСЬКЕ ХПП" Ми вважаємо, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, які свідчать, що фінансова звітність Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство" станом на 31.12.2013р. складена у всіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності, достовірно відображає фінансовий стан Товариства та відповідає встановленим нормативам обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. В звітному періоді дохід більший в порівнянні з минулим періодом, Товариством отримано збиток в сумі 10тис.грн. Активи Товариства в операційному періоді збільшились за рахунок грошових коштів, поточні зобов'язання в порівнянні з минулим періодом незначно збільшились При проведенні перевірки Аудитором була визначена вартість чистих активів Приватного Акціонерного Товариства "Очаківське Хлібоприймальне Підприємство". Встановлено, що вартість чистих активів Товаровлено ниства значно більша розміру Статутного капіталу (це позитивно впливає на вартість акцій) і відповідає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивільного Кодексу України). На підставі відносних показників ліквідності та фінансової стійкості станом на 31.12.2013р., наведених в таблиці, можна зробити висновок: платоспроможність та фінансова стійкість ПрАТ "Очаківське ХПП" мають стійкий рівень та свідчать про спроможність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому. Аудиторський висновок, який на думку Аудитора, умовно-позитивний, одним із аспектів цього визначення є те, що Аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації наявних запасів та необоротних активів, оскільки ця дата передувала періоду проведення аудиту. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено на девяти аркушах в трьох примірниках. Два примірники передаються Товариству, один примірник залишається у Аудитора. Директор ппф"МИКОЛАВ-АУДИТ" Г.Ф.Євдокимчик
д/н
д/н
д/н