ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2946 2666 0 0 2946 2666
будівлі та споруди 2615 2425 0 0 2615 2425
машини та обладнання 159 114 0 0 159 114
транспортні засоби 110 88 0 0 110 88
інші 62 39 0 0 62 39
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2946 2666 0 0 2946 2666
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 2946,00 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 2666,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 66,65%. Орендованих основних засобiв немає. основнi засоби на 31.12.2013р. складають: первiсна вартiсть - 7995тис.грн.; залишкова вартiсть - 2666тис.грн., знос - 5329тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). В звiтному перiодi має мiсце придбання основних засобiв на загальну суму 19тис.грн., а саме: машини та обладнання - 16тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Нiяких обмежень на використання майна Товариства у звiтному перiодi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2841 2986
Статутний капітал (тис.грн.) 430 430
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 430 430
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2841.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(430.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.