ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Вiдкрите акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" засновано вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi вiд 05 травня 1998р. № 410-п шляхом перетворення Державного пiдприємства "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю державного майна", Закону україни "Про особливостi приватизацiї у агропромисловому комплексi", Закону України "Державна программа приватизацiї" № 124/98-ВР вiд 12.02.98р., Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.97р. № 1218 "Про прискорення приватизацiї хлiбоприймальних та хлiбозаготiвельних пiдприємств", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96р. № 1099 "Про затвердження порядку перетворення у процессi приватизацiї державних,орендних пiдпрємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, а також згiдно "Положення пропорядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй агропромислового комплексу", затвердженого Наказом Фонду державного майна України вiд 09.08.96р. № 903 та Наказу Фонду державного майна України вiд 31.07.97р. № 803 "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй АПК". Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2011р., Протокол №8, змінено найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Очаківське хлібоприймальне підприємство", яке є правонаступником ВАТ "Очаківське ХПП" з усіх прав та обов'язків.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Директор Товариства. Нагляд за дiяльнiстю Товариства та захист прав акцiонерiв здiйсеює Наглядова рада. Перевiрка фiнансової та господарської дiяльностi пiдприємства здiйснюється Ревiзором та аудиторською фiрмою в межах їх компетенцiї. Фiлiй, представництв, вiдокремлених та структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний період склала 24 особи. Осіб, які працюють за сумісництвом та осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня немає. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 765,0 тис. грн. та в порівнянні з минулим періодом збільшився (за аналогічний період попереднього року фонд оплати праці склав 676,0 тис. грн.) Кадрова програма емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників з метою забезпечення операційних потреб Товариства.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика Товариства затверджена Наказом "Про облікову політику" №45/2 від 22.07.2013р., в якому відображена методологія ведення бухгалтерського обліку і надання інформації у фінансових звітах. Змін в методології бухгалтерського обліку в звітному році не було. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи за допомогою програми "1С:Пiдприємство" згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов'язань, результатам фiнансової дiяльностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом "Про облiкову полiтику", в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах. Змiн в методологiї бухгалтерського облiку в звiтному роцi не було.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi Товариства є оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами, роздрібна торгівля пальним, складські послуги.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не здійснювалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; основні засоби на 31.12.2013р. складають: первісна вартість - 7995тис.грн.; залишкова вартість - 2666тис.грн., знос - 5329тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі). В звітному періоді має місце придбання основних засобів на загальну суму 19тис.грн., а саме: машини та обладнання - 16тис.грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3тис.грн.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На дiяльнiсть емiтента негативно впливає нестабiльнiсть чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможностi замовникiв послуг емiтента.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок власних коштiв, отриманих вiд провадження фiнансово-господарської дiяльностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); У наступному роцi Товариство планує зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi, досягти фiнансової стабiльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки емiтентом не проводяться.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, протягом звiтного перiоду не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнформацiя вiдсутня.