ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство „Очаківське хлібоприймальне підприємство” за ЄДРПОУ 04270593
Територія   за КОАТУУ 4810300000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 52.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1588 2690
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 2
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 23 94
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 40 15
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 8 21
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1078) (804)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (1) (21)
Працівникам 105 (536) (778)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (97) (524)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (117)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (260) (378)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (242) (281)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (14) (19)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -569 -100
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -569 -100
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (403)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 -403
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 -403
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -569 -503
Залишок коштів на початок року 410 584 1087
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 15 584

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Кравченко Олег Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н