ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2012
Кворум зборів** 83.0788
Опис 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2011 р. 3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. 5. Затвердження рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2011 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2011 р. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.