ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами Товариства є 16 юридичних осiб  дIн  дIн, дIн, дIн,дIн   21.330000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами Товариства є 21 фiзична особа. дIн  дIн, виданий дIн 78.670000000000 %
Усього 78.670000000000 %