ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
21.04.2011
83.0788000
1. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2010 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту директора, звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (балансу) ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство " за 2010 рiк.
5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ВАТ "Очакiвське ХПП".
6. Обрання Директора ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство".
7. Змiна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Внесення змiн до Статуту ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
9. Затвердження внутрiшнiх нормативних документiв (положень) Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.