ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Кравченко Олег Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
12.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04270593
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Миколаївська область
     Район Очакiвський
     Поштовий індекс 57500
     Населений пункт м.Очакiв
     Вулиця, будинок вул.Володарського, 2
     Міжміський код, телефон та факс (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у  Вiдомостi ДКЦПФР
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)