ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  3041.000  3134.000   0.000  0.000  3041.000   3134.000
  - будівлі та споруди  2591.000  2804.000  0.000  0.000  2591.000   2804.000
  - машини та обладнання  306.000  227.000  0.000  0.000  306.000  227.000
  - транспортні засоби  25.000  12.000  0.000  0.000  25.000  12.000
  - інші  119.000  91.000  0.000  0.000  119.000  91.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  3041.000  3134.000  0.000  0.000  3041.000  3134.000
Опис:  Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 3041,00 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 3134,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 60,32%. Орендованих основних засобiв немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
3917.000 4442.000
430.000 430.000
430.000 430.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3917.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(430.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.