ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" засновано вiдповiдно до наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi вiд 05 травня 1998р. № 410-п шляхом перетворення Державного пiдприємства "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю державного майна", Закону україни "Про особливостi приватизацiї у агропромисловому комплексi", Закону України "Державна программа приватизацiї" № 124I98-ВР вiд 12.02.98р., Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.11.97р. № 1218 "Про прискорення приватизацiї хлiбоприймальних та хлiбозаготiвельних пiдприємств",
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96р. № 1099 "Про затвердження порядку перетворення у процессi приватизацiї державних,орендних пiдпрємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, а також згiдно "Положення пропорядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй агропромислового комплексу", затвердженого Наказом Фонду державного майна України вiд 09.08.96р. № 903 та Наказу Фонду державного майна України вiд 31.07.97р. № 803 "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок приватизацiї несiльськогосподарських пiдприємств i органiзацiй АПК".
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2011р., Протокол №8, змiнено найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", яке є правонаступником ВАТ "Очакiвське ХПП" з усiх прав та обов'язкiв.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Директор Товариства. Нагляд за дiяльнiстю Товариства та захист прав акцiонерiв здiйсеює Наглядова рада. Перевiрка фiнансової та господарської дiяльностi пiдприємства здiйснюється Ревiзором та аудиторською фiрмою в межах їх компетенцiї.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій За звiтний перiод пропозицiй що до реорганiзацiї Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика була затверджена Наказом по пiдприємству згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вимог чиннiх Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Класифiкацiя та оцiнка активiв по бухгалтерському облiку, нарахування зносу на основнi засоби проводиться згiдно з нормами податкового законодавства. Структурв власного капiталу вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Власний капiтал утворяється згiдно з законодавством та використовується за своїм призначенням.
Текст аудиторського висновку Керiвництву ПрАТ Очакiвське ХППАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi

Приватного Акцiонерного Товариства
ОЧАКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО

станом на 31.12.2011 р.20 березня 2012р. м. МиколаївАудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) пiдготовлено для Приватного Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство з подальшим поданням одного з екземплярiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ Очакiвське ХПП.

Аудиторською фiрмою згiдно договору №3 вiд 07.02.2012р. проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство, що додається, яка включає Баланс станом на 31.12.2011р. i звiти: про сукупнi прибутки та збитки, про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України.

Аудиторську перевiрку проведено на вiдповiднiсть вимогам Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. за № 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), яке зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011р. за № 1358I20096, а також згiдно з вимогами:

- Закону України _Про аудиторську дiяльнiсть_ № 3125 _ XII вiд 22.04.1993р., у редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. №140-V;

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010р. якi затвердженi рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. за № 122I2 _Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної Федерацiї бухгалтерiв_ (далi по тексту _МСА_).

В ходi перевiрки Аудитор також керувався такими нормативно-правовими документами, а саме Законами України:

i _Про цiннi папери та фондовий ринок_ № 3480-IV вiд 23.02.2006 р.; " Про акцiонернi Товариства" вiд 27.04.2010р. № 2154-У1" та _Про господарськi товариства_ № 1576- XII вiд 19.09.1991р. зi змiнами та доповненнями;

i _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi_ № 996-ХIV вiд 16.07.1999р., та iншими нормативними документами.

1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою _АУДИТ ПРАЙС_, в формi приватного пiдприємства, зареєстрованого Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою Миколаївського Мiськвиконкому 18.11.1998р. за №12284, та перереєстрованого, 14.11.2011р. Виписка Серiї ААБ за №199357, номер запису до ЄДР 15221200000017103. Дiяльнiсть фiрми здiйснюється на пiдставi: Свiдоцтва № 2012 вiд 26.01.2001р., що внесене до Реєстру суб_єктiв аудиторської дiяльностi та видане Аудиторською палатою України, згiдно Рiшення АПУ вiд 26.01.2006р. термiн дiї якого 23.12.2015р., а також: Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ за №000870 вiд 09.11.2004р. термiн дiї якого до 10.07.2016р., яке видане Департаментом державного регулювання та розвитку ринкiв фiнансових послуг, Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України; Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Серiї АБ 001460, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.07.2011р., рiшення №873, термiн дiї якого до 23.12.2015р. Юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Ленiна, 120. Мiсце знаходження: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобiдська, 62, телефон 36-84-66, 55-20-47. Аудиторська перевiрка проведена Аудитором України Шуточкiною Нелею Феофанiвною, Сертифiкат серiї А № 003197 вiд 10 липня 1997р., яким присвоєна квалiфiкацiя аудитора з правом здiйснення аудиту пiдприємств та господарських товариств, за винятком банкiв, що продовжений до 10.07.2016р.

2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА

Приватне Акцiонерне Товариство Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство, Миколаївська обл., м. Очакiв, вул. Володарського, 2, код ЄДРПОУ _ 04270593, правовий статус суб_єкта юридична особа, органiзацiйно-правова форма за КОПФГ _230 - акцiонерне товариство. Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї.

Приватне Акцiонерне Товариство Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство (надалi _ Товариство), яке з метою приведення дiяльностi до вимог Закону України Про акцiонернi товариства змiнило своє найменування на Приватне Акцiонерне Товариство Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство з Вiдкрите Акцiонерне Товариство Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство, є правонаступником прав та обов_язкiв Вiдкритого Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство, що створене згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Миколаївськiй областi №410-п вiд 05.05.1998р. шляхом перетворення державного пiдприємства _Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство_ у вiдкрите акцiонерне товариство та являлось правонаступником його прав та обов_язкiв. Все майно, товари, обiговi кошти та дозвiльнi документи, що вiдносилися до ВАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" є дiйсним (чинним) для Приватного Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство.

Товариство зареєстровано 07.05.1998р., та перереєстровано Виконавчим комiтетом Очакiвської мiської ради Миколаївської областi, Свiдоцтво Серiя А01 №002845, номер запису до ЄДР 15231050011000037.

Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ВАТ _Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство_ вiд 21.04.2011р., протокол №8 та зареєстрована 29.04.2011р. Виконавчим комiтетом Очакiвської мiської ради за №15231050011000037. Згiдно вказаної редакцiї Статутний капiтал Товариства становить 429955,00 (Чотириста двадцять дев_ять тисяч дев_ятсот п_ятдесят п_ять)грн., який подiлено на 1719820 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданого Миколаївським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №19I14I1I10 вiд 02.09.2010р., (дата видачi 07.07.2011р.) засвiдчується випуск простих iменних акцiй Товариства на загальну суму 429955,00грн. номiнальною вартiстю 0,25грн., кiлькiстю 1719820 штук. Форма випуску акцiй - документарна.

Метою дiяльностi Товариства, згiдно Статуту, є органiзацiя i здiйснення систематичної пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку, отримання економiчного зиску акцiонерами, задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах). Предметом дiяльностi Товариства є: проведення державних та комерцiйних закупок зерна, олiйних культур, насiння та їх зберiгання; рацiональне використання державних та комерцiйних хлiбних ресурсiв, насiння та їх вiдпуск; виробництво i реалiзацiя комбiкормових додаткiв _ премiксiв.

Згiдно Довiдки Державного комiтету статистики України АБ №356596 вiд 04.05.2011р. про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, основними видами дiяльностi є : 51.21.0 _ Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин; 52.24.0 _ Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами; 50.50.0 _ Роздрiбна торгiвля пальним; 51.51.0 _ Оптова торгiвля паливом; 63.12.0 _ Складське господарство; 01.41.0 _ Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту.

Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий рахунок.

Директор _ Кравченко Олег Володимирович.

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинних в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, а також вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Таким чином, вiдповiдальнiсть за вищевикладене, покладається на керiвництво суб_єкта господарювання.

4.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та вимог Закону України _Про аудиторську дiяльнiсть_. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Приватним Акцiонерним Товариством Очакiвське ХПП фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб_єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

На нашу думку, отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть забезпечує адекватнi розкриття: суттєвих облiкових полiтик, якi були обранi i застосованi та є належними; даних у такий спосiб, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти вплив суттєвих операцiї i подiй на iнформацiю, подану у фiнансовiй звiтностi, яка є достовiрною i зрозумiлою. Облiковi оцiнки, якi здiйсненi управлiнським персоналом, є об'рунтованими.

6.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) замовлено Керiвництвом Приватного Акцiонерного Товариства _Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство_. Метою проведення аудиту є перевiрка достовiрностi i повноти фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011р. для формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, а також вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним головної книги. Одержувачем аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) є Директор ПрАТ _Очакiвське ХПП_. Можливими користувачами висновку є Учасники Товариства та iншi органи, i особи вiдповiдно до чинного законодавства України, крiм Установ банку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження Аудитора. Перевiрка проводилась з вiдома Директора та Головного бухгалтера за даними бухгалтерського облiку, у перiод дiяльностi Товариства з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. Пiд час аудиторської перевiрки, яка проводилась з 07.02.2012р. по 20.03.2012р. Аудитором, згiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), здiйснено планування перевiрки та виконання аудиторських процедур з метою забезпечення об'рунтованої впевненостi в тому, що звiти не мiстять суттєвих помилок та викривлень. Аудиторська перевiрка включила в себе тестування доказiв, якi пiдтверджують суми, та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Протягом аудиторської перевiрки були оцiненi застосованi в Товариствi принципи бухгалтерського облiку, яких дотримувалися при пiдготовцi звiтiв, а також проведена оцiнка загального подання фiнансових звiтiв. Для аудиторської перевiрки були використанi:

i установчi та реєстрацiйнi документи ПрАТ, накази; _Про облiкову полiтику_ та _Про проведення iнвентаризацiї_.

i облiковi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, бухгалтерська статистична звiтнiсть, головна книга та зворотно-сальдовi вiдомостi по рахунках 10 Основнi засоби та 12 Нематерiальнi активи; 36 Розрахунки з покупцями та 63 Розрахунки з постачальниками; 377 Розрахунки з iншими дебiторами та 685 Розрахунки з iншими кредиторами; 20 Виробничi запаси; 30 Каса та 31 Рахунки в банках та iншi розрахунки, якi необхiднi для аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р.;

i Баланс станом на 31.12.2011р. та вiдповiднi звiти: _Про фiнансовi результати_, _Про рух грошових коштiв_, _Про власний капiтал_, _Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi_ за 2011 р.

Аудиторською перевiркою охопленi наступнi питання: облiк та формування статутного капiталу; облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, визначення амортизацiї та облiк товарно-матерiальних цiнностей; облiк коштiв та розрахункiв, облiк формування складу витрат; облiк реалiзацiї товарiв та наданих послуг; визначення фiнансових результатiв та адекватнiсть розподiлу прибутку вiдповiдно до Статуту, а також вiдповiднiсть бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства.

В цiлому аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим методом, крiм того були використанi методи зрiвняння показникiв звiтностi з даними облiкових регiстрiв та зворотно-сальдовими вiдомостями, методи обчислень та суцiльно-вибiрковий метод, математичнi та аналiтичнi моделi бухгалтерського облiку. Аудитором проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Товариства у вiдповiдностi до МСА №700 (переглянутий) _Формування думки та надання звiту аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв_, згiдно якого аудитори надають висновок про фiнансову звiтнiсть загального призначення, пiдготовлену у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якої є досягнення справедливого вiдображення i задоволення потреб в загальнiй iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Цей МСА розглядає обставини, при яких аудитори можуть надавати безумовно - позитивний висновок, а необхiдностi в модифiкацiї висновку у аудитора немає.

Крiм того, при проведенi аудиторської перевiрки використовувалися МСА: №720 _Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти_, №320 _Суттєвiсть аудиту_, №500 _Аудиторськi докази_, №300 _Планування аудиту фiнансових звiтiв_, №570 "Безперервнiсть", №240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi, №315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища" та iншi.

За перiод, що перевiрявся, розпорядником господарсько-фiнансової дiяльностi був Директор _ Кравченко Олег Володимирович.

Вiдповiдальнiсть за змiст, повноту та достовiрнiсть фiнансових документiв, правильнiсть пiдготовки фiнансового звiту, а також вiрнiсть вiдображення даних у фiнансових звiтах, наданих Аудитору для перевiрки, несе керiвництво Приватного Акцiонерного Товариства _Очакiвське ХПП_.

Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо пiдтвердження фiнансових звiтiв на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки та надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора).

7. ЗМIСТОВА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ _Очакiвське ХПП_ здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам законодавчих i нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за даним облiку та у вiдповiдностi до вимог нацiональних нормативiв (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Данi, вiдображенi в Балансi, пiдтверджуються залишками на рахунках активiв i зобов_язань. Аналiз статей Звiту про фiнансовi результати дає реальну iнформацiю про доходи i витрати, про прибутки i збитки, отриманi в наслiдок дiяльностi Товариства за рiк. Податковий облiк Аудитором не перевiрявся, так як це не входило до умов вказаного договору.

Бухгалтерський облiк. Аудитором проведена перевiрка бухгалтерського облiку Товариства. Встановлено, що бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної системи згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України", а також з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй за вiдповiдними рахунками i параметрами та надання необхiдної iнформацiї користувачам про стан активiв, зобов_язань, результатам фiнансової дiяльностi. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом Про облiкову полiтику, в якому вiдображена методологiя ведення бухгалтерського облiку i надання iнформацiї у фiнансових звiтах, та протягом звiтного перiоду, була незмiнною.

Iнвентаризацiя (перевiрка наявностi, стану та оцiнка) активiв та зобов_язань проводилась в строки та за порядком, засвiдченим Наказом №55 вiд 21.11.2011р. на пiдставi вимог чинного законодавства. Аудитор особисто не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв та необоротних активiв станом на 01.12.2011р., оскiльки ця дата передувала перiоду проведення аудиту, а ознайомився з iнвентаризацiйними вiдомостями та результатами проведення iнвентаризацiї, але у Аудитора iснує неминучий ризик того, що навiть деякi суттєвi викривлення можуть залишитися невиявленими.

Аудиторська перевiрка почалась з процедури порiвняння залишкiв по рахунках на кiнець попереднього та початок звiтного перiодiв. При перевiрцi факт розбiжностi залишкiв не встановлений. У зв'язку з обмеженням часу для проведення перевiрки, перевiрку здiйснено на вибiркових умовах пiдтвердження числових даних i пояснень, якi вiдображенi в бухгалтерськiй звiтностi.

Висновок щодо розкриття iнформацiї за видами активiв:

Класифiкацiя, оцiнка, вiдображення в активi балансу всiх видiв активiв, тобто ресурсiв, контрольованих Товариством в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується призведе до надходження економiчних вигод у майбутньому, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.

КЛАСИФIКАЦIЯ АКТИВIВ (за їх видами):

Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на 31.12.2011р. складають:первiсна вартiсть _23тис.грн.;залишкова вартiсть_18тис.грн.;накопичена амортизацiя _ 5тис.грн.

Незавершене будiвництво _ 2тис.грн.

Основнi засоби: Згiдно балансу основнi засоби на 31.12.2011р. складають: первiсна вартiсть _ 7898тис.грн.; залишкова вартiсть _ 3134тис.грн., знос _ 4764тис.грн., це будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховуються за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв визначається прямолiнiйним методом. Облiк основних засобiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р.

Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 115тис.грн., це сировина i матерiали, паливо, запаснi частини. Всi матерiальнi ресурси Товариства вiдображаються в облiку i звiтностi за їх фактичною собiвартiстю, яка визначається на пiдставi первинних документiв вiдповiдно до чинного законодавства. Облiк виробничих запасiв вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №9 _Запаси_, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999р.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на кiнець звiтного перiоду складає: 43тис.грн., яка зменшилася протягом звiтного перiоду. При визначеннi та оцiнцi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариством не проводився розрахунок резерву сумнiвних боргiв виходячи з аналiзу платоспроможностi дебiторiв, або на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом _ 19тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть _ 27тис.грн. В цiлому, облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.

Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi _ 584тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв _ 2тис.грн., це перiодичне видання.

На думку Аудитора, вiдображення роздiлу Балансу Товариства _Активи_ в сумi 3944тис.грн. визначено вiрно.

Висновок щодо розкриття iнформацiї про зобов_язання.

Визнання, оцiнка та вiдображення в пасивi балансу Товариства його заборгованостей, якi виникли внаслiдок минулих подiй i погашення яких, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, вiдповiдає визначеним основам бухгалтерського облiку.

Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток працiвникiв) - вiдсутнiй, який доцiльно було б нараховувати, щоб в подальшому уникнути непередбачуваних витрат.

Поточнi зобов_язання: Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги становить 1тис.грн. На кiнець звiтного перiоду iснують поточнi зобов_язання за розрахунками: з бюджетом _ 3тис.грн., зi страхування _ 5тис.грн., з оплати працi _ 18тис.грн. На думку Аудитора, облiк зобов_язань вiдповiдає Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 _Зобов_язання_, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р.

8 ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ

ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Розмiр власного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р. складає в сумi 3917тис.грн., а саме:

Статутний капiтал Товариства, згiдно статуту, складає в сумi 429955,00 (Чотириста двадцять дев_ять тисяч дев_ятсот п_ятдесят п_ять)грн., який сформовано в повному обсязi шляхом перетворення державного пiдприємства _Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство_ у Вiдкрите Акцiонерне Товариство, яке, в свою чергу, змiнило назву на Приватне Акцiонерне Товариство Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство та є правонаступником всiх його прав та обов_язкiв.

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2011р. в сумi 429955,00грн сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Майно Товариства складається з основних фондiв та обiгових коштiв, а також iнших майнових цiнностей. Порядок формування Статутного капiталу у Товариствi регулюється законодавством та установчими документами. Для облiку наявностi та змiн Статутного капiталу призначено аналiтичний рахунок "40" "Статутний капiтал,_ який ведеться без порушень.

Аудитором пiдтверджується адекватнiсть формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2011р.

Iнший додатковий капiтал _ 2117тис.грн. Це iндексацiя основних засобiв, який зменшено в звiтному перiодi в зв_язку з вибуттям основних засобiв. Резервний капiтал _ 13тис.грн. Нерозподiлений прибуток _ 1357тис.грн., який зменшено в звiтному перiодi на суму отриманого збитку. В звiтному перiодi Товариством отримано збиток в сумi 398тис.грн.

Разом роздiл балансу _Власний капiтал_ визначено в сумi 3917тис.грн., що бiльше розмiру Статутного капiталу на суму 3487тис.грн. Це обумовлено наявнiстю додаткового, резервного капiталiв та прибутком минулих перiодiв.

На думку Аудитора, роздiл балансу _Пасив_ в сумi 3944тис.грн. визначено вiрно.

9.ВИСНОВОК ЩОДО РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ

ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Основним джерелом отримання доходу пiдприємства є дiяльнiсть, пов_язана з проведенням державних та комерцiйних закупок зерна, олiйних культур, насiння та їх зберiгання, рацiональним використанням державних та комерцiйних хлiбних ресурсiв, насiння та їх вiдпуском, виробництвом i реалiзацiєю комбiкормових додаткiв _ премiксiв. Дохiд вiд реалiзацiї визначався згiдно Закону України _Про оподаткування прибутку пiдприємств_ вiд 22.05.1997р. №283I97ВР (зi змiнами та доповненнями), Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №15 "Доходи_, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №290 вiд 29.11.1999р.

Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi Товариства обчисленi згiдно до вимог чинного законодавства. Класифiкацiя та оцiнка доходу та витрат проводиться вiдповiдно до встановлених вимог, зокрема Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У фiнансовому звiтi _Про фiнансовi результати_ надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. Зокрема, Товариством за звiтний перiод отримано дохiд в сумi 2182тис.грн. В операцiйному перiодi дохiд менший в порiвняннi з минулим перiодом. Витрати склали в сумi 2580тис.грн За звiтний перiод Товариством отримано збиток в сумi 398тис.грн., про що свiдчать данi узагальненої iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 _Звiт про фiнансовi результати_.

10. ДУМКА АУДИТОРА

ЩОДО IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ

Аудитору невiдома iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених у Законi України _Про цiннi папери_ та у вiдповiдностi до МСА №720 _Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти_.

10.1.Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ Очакiвське ХПП:

тис.грн.

Активи


Довгосторковi та поточнi зобов'язання


Розмiр Власного капiталу

(ст.1 - ст.2)


Розмiр Статутного капiталу


Вартiсть чистих активiв

(ст.3 - ст.4)

1


2


3


4


5

3944


27


3917


430


3487

Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства (ст.155 Цивiльного Кодексу України), яка розрахована у вiдповiдностi до _Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств_ схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. за № 485.

10.2. Виконання значних правочинiв.

Значних правочинiв, що бiльше десяти вiдсоткiв вартостi чистих активiв, якi можуть вплинути на ринкову вартiсть акцiй Товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до ст. 70 Закону України Про акцiонернi товариства, у ПрАТ не має.

10.3. Корпоративне управлiння i стан внутрiшнього аудиту Товариства.

Корпоративне управлiння Товариства вiдповiдно до Закону України Про акцiонернi товариства здiйснюється, згiдно Статуту, Наглядовою радою та Ревiзiйною комiсiєю. На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011р. має мiсце використання управлiнським персоналом припущень про безперервнiсть дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до МСА №570 "Безперервнiсть". Внутрiшнiй аудитор в Товариствi вiдсутнiй.

10.4. Iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

Проведена iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА №240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi, в результатi якої виявлено: у фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкрита достатньо - суттєвих викривлень за рахунок шахрайства не виявлено, суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю немає.

11. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПрАТ ОЧАКIВСЬКЕ ХПП

Для об_єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Товариства, який оснований на балансових даних та звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011р. Аналiз фiнансового стану виконаний з повною впевненiстю в тому, що звiтнiсть, яка представлена, не мiстить суттєвих помилок.

№ пIп
Показники


Орiєнтоване позитивне значення показника


Станом на 31.12.10р


Станом на 31.12.11р


Рiзниця (показник 2011 р. _ показник 2010 р.)

1


Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi =

(Грошовi кошти та їх еквiваленти) I (Короткостроковi зобов_язання) =

ф.1(р.220+р.230+р.240)I ф.1р.620


0,25-0,5


11,21


21,63


10,42

2.


Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) =

(Грош. кошти та їх еквiваленти + Запаси + Дебiтор. заборг-сть) I

(Короткостроковi зобов_язання) = ф.1 р.260Iф.1 р.620


1,0-2,0


15,37


29,19


13,82

3


Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) =

(Власнi кошти)I(Вар-ть майна) =

ф. 1 р.380 I ф.1 р.640


0,25-0,5


0,98


0,99
0,01

4


Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) =

(Кредиторська заборгованiсть) I (Власний капiтал) =

ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)I ф.1р.380


0,5-1,0


0,02


0,01


-0,01

5


Аналiз рентабельностi пiдприємства

5.1


Коефiцiєнт рентабельностi активiв =

ф. 2 (р.220 або р.225) I

ф.1 (р.280 (гр.3)+р.280 (гр.4)) I 2

0,07


0,00


-0,07

5.2


Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу =

ф. 2 (р.220 або р.225) I

ф.1 (р.380(гр.3)+ р.380 (гр.4)) I 2

0,07


0,00


-0,07

5.3


Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi=

ф. 2 (р.220 або р. 225) I

ф.2 р.035

0,12


0,00


-0,12

5.4


Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї =

(ф.2 р.100 (або р.105)+090-060) I ф.2 (р.040+070+080)

0,11


0,00


-0,11

6


Чистi активи Товариства =

(стр. 280 Балансу _ рядки 430,480,620,630)

4442


3917


-5257


Питома вага роздiлу Власний капiтал до Статутного капiталу = ф.1 ряд.380I ф.1 ряд.300


Статутний капiтал складає 430тис.грн.


10,33


9,11


-1,22

Показники лiквiдностi дозволяють визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов_язання. Фiнансова стiйкiсть характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Показники рентабельностi характеризують використання Товариством його ресурсiв. У зв'язку з отриманими збитками в звiтному перiодi, показники рентабельностi за 2011 рiк встановити не можливо.

12. ВИСНОВОК ЩОДО ПЕРЕВIРКИ ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ПрАТ ОЧАКIВСЬКЕ ХПП

Ми вважаємо, що отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi свiдчать, що фiнансова звiтнiсть Приватного Акцiонерного Товариства Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство станом на 31.12.2011р. складена у всiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства та вiдповiдає встановленим нормативам облiку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi.

В звiтному перiодi дохiд менший в порiвняннi з минулим перiодом, Товариством отримано збиток в сумi 398тис.грн. Активи Товариства в операцiйному перiодi зменшились за рахунок дебiторської заборгованостi та грошових коштiв, поточнi зобов_язання в порiвняннi з минулим перiодом також зменшились за рахунок поточних зобов'язань за розрахунками.

При проведеннi перевiрки Аудитором була визначена вартiсть чистих активiв Приватного Акцiонерного Товариства _Очакiвське ХПП_. Встановлено, що вартiсть чистих активiв Товариства значно бiльша розмiру Статутного капiталу. Це характерно для Товариств з динамiчним розвитком i вiдповiдає вимогам чинного законодавства (ст. 155 Цивiльного Кодексу України) та позитивно впливає на вартiсть акцiй Товариства.

На пiдставi вiдносних показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2011р., наведених в таблицi, можна зробити висновок: платоспроможнiсть та фiнансова стiйкiсть ПрАТ "Очакiвське Хлiбоприймальне Пiдприємство_ мають середнiй рiвень та свiдчать про безперервнiсть.

На думку Аудитора, розрахунковi показники свiдчать про фiнансовий стан Товариства як середнiй, та про вiрогiднiсть його подальшого функцiонування.

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), який на думку Аудитора, безумовно-позитивний, складено на одинадцяти аркушах в трьох примiрниках. Два примiрники передаються Товариству, один примiрник залишається у Аудитора.Керiвник АФ _Аудит Прайс_ Н.Ф. Шуточкiна

Сертифiкат Аудитора серiї А № 003197,

термiн дiї якого до 10.07.2016р.

Дата видачi висновку 20.03.2012р.

м. Миколаїв вул. 1-ша Слобiдська 62 оф.307.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi Товариства є оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин; роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами, роздрiбна торгiвля пальним, складськi послуги.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Станом на початок звiтного перiоду активи Товариства складали 4539,0 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду величина активiв Товариства становила 3944,0 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Вартiсть основних засобiв Емiтента за залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду становить 3134,0 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є рiст цiн на паливо та енергоносiї, вiдсутнiсть залiзниць, обмеженiсть ємкостi. Значний негативний вплив створюють неспрятливi природнi умови. Галузь в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, знаходиться у нестабiльному станi через велику залежнiсть вiд природних умов, а також вiдсутнiсть достатнiх обiгових коштiв для фiнансування дiяльностi. Все це негативно вiдбивається на дiяльностi Товариства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод сума виплат штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства склала 123.0 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У наступному роцi Товариство планує зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi, досягти фiнансової стабiльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний перiод дослiдження та розробки емiтентом не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається дIн
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя вiдсутня.