ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
02.09.2010 19I14I1I10 Миколаївське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA1401121009 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1719820 429955.000 100.0000000
Опис Протягом звiтного перiоду акцiї ПрАТ "Очакiвське ХПП" на органiзацiйно оформленому ринку цiнних паперiв не торгувалися та в лiстингу не заявленi.