ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23618145
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, дIн, 54029, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (056) 716-53-30
Факс  (056) 716-10-49
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Послугами Зберiгача Товариство користується на пiдставi Договору про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв.
 
Найменування  Аудиторська фiрма "АУДИТ-ПРАЙС"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30243644
Місцезнаходження  Україна, Миколаївська область, Центральний, 54055, м. Миколаїв, вул. 1-я Слобiдська, 62, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  2012
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0512) 36-84-66
Факс  (0512) 36-84-66
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть.
Опис  Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору про надання аудиторських послуг.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, дIн, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Послугами депозитарiю Товариство користується на пiдставi Договору про обслуговування емiсiї.