ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 21.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.67.4498
Зміст інформації:
Повноваження Голова Наглядової ради Лидiна Алла Климентiївна (паспорт: серiя ЕО номер 211985 виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл. 05.09.1996) припинено 21.04.2017 р.(дата вчинення дiї 21.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 67.44980% на суму 290003.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГрушина Людмила ФедосiївнаЕО, 740579, 14.09.1999, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової ради Грушина Людмила Федосiївна (паспорт: серiя ЕО номер 740579 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл 14.09.1999) припинено 21.04.2017 р.(дата вчинення дiї 21.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
21.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиЛидiна Алла КлиментiївнаЕО, 211985, 05.09.1996, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл67.4498
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Лидiна Алла Климентiївна (паспорт: серiя ЕО номер 211985 виданий Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл 05.09.1996) обрано 21.04.2017 р.(дата вчинення дiї 21.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 67.44980% на суму 290003.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Трансагро", директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017р., Наглядовою радою вiд 21.04.2017р.. Посадова особа є акцiонером.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиСтепанова Валентина МиколаївнаЕО, 256418, 15.01.1997, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл0
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Степанова Валентина Миколаївна (паспорт: серiя ЕО номер 256418 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл 15.01.1997) обрано 21.04.2017 р.(дата вчинення дiї 21.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Очакiвський мiськрайонний суд, Голова; на сьогоднi є пенсiонером.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017р.. Посадова особа є представником акцiонера Лидiної Алли Климентiївни, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства на загальну суму 290 003,75 грн., що становить 67,4498% статутного капiталу Емiтента.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиЛидiн Владислав ВалерiйовичТТ, 325359, 16.12.2015, Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києвi0
Зміст інформації:
Член Наглядової ради Лидiн Владислав Валерiйович (паспорт: серiя ТТ номер 325359 виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києвi 16.12.2015) обрано 21.04.2017 р.(дата вчинення дiї 21.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПрАТ "Очакiвське ХПП", менеджер з логiстики.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.04.2017р.Посадова особа є представником акцiонера Лидiної Алли Климентiївни, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства на загальну суму 290 003,75 грн., що становить 67,4498% статутного капiталу Емiтента.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.