ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017Припинено повноваженняДиректорСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Повноваження Директор Ситников Олександр Олександрович (паспорт: серiя ЕР номер 129284 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi 28.01.2004) припинено 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк з 19.04.2016р. по 18.04.2017р.(включно). Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, Прот. №6 вiд 19.04.2017р., в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
19.04.2017ОбраноДиректорСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Директор Ситников Олександр Олександрович (паспорт: серiя ЕР номер 129284 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi 28.01.2004) обрано 19.04.2017 р.(дата вчинення дiї 19.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - На 1 рiк: з 19.04.2017р. по 18.04.2018р. влючно, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ВАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр", начальник сектора сертифiкацiї; ПрАТ "Очакiвське ХПП" iнженер-механiк, головний iнженер, директор.. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, Протокол №6 вiд 19.04.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.