ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 18.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Ситников Олександр Олександрович (паспорт: серiя ЕР номер 129284 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 28.01.2004) припинено 18.04.2016 р.(дата вчинення дiї 18.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк 11 мiсяцiв. Рiшення прийнято на пiдставi Заява члена Наглядової Ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" Ситникова О.О. вiд 04.04.2016р.. ( п.1) абз.2 частини 1 статтi 57 Закону України "Про акцiонернi товариства", пп.8.2.12 п.8.2 роздiлу 8 "ОРГАНИ ТОВАРИСТВА" Статуту ПрАТ "Очакiвське ХПП"). Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Наглядової ради нiкого не призначено.
18.04.2016Припинено повноваженняДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Повноваження Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) припинено 18.04.2016 р.(дата вчинення дiї 18.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Очакiвське ХПП" (Протокол №3 вiд 18.04.2016р.).
18.04.2016ПризначеноДиректорСитников Олександр ОлександровичЕР, 129284, 28.01.2004, Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Директор Ситников Олександр Олександрович (паспорт: серiя ЕР номер 129284 виданий Очакiвським МРВ УМВС України в Миколаївськiй областi 28.01.2004) призначено 18.04.2016 р.(дата вчинення дiї 18.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк (з 19.04.2016р. по 18.04.2017р.), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв ВАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр", начальник сектора сертифiкацiї; ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", iнженер-механiк, головний iнженер. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Очакiвське ХПП" (Протокол №3 вiд 18.04.2016р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.