ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Особлива інформація на 18.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ситников Олександр Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

19.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 57500, м. Очакiв, Миколаївська обл., Володарського, 2
4. Код за ЄДРПОУ 04270593
5. Міжміський код та телефон, факс (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65
6. Електронна поштова адреса info@ochakhpp.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

19.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

77 (2331), "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

21.04.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ochakhpp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

21.04.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}