ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Особлива інформація на 18.07.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.07.2015Припинено повноваженняДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) припиненi повноваження 18.07.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки (з 18.07.2013р.). Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Очакiвське ХПП" (Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 18.07.2015р.)
18.07.2015ПризначеноДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) призначена 18.07.2015. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 1 рiк: ( 19.07.2015р. по 18.07.2016р. (включно)) Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Очакiвська комунальна служба благоустрою, начальник; ПрАТ "Очакiвське ХПП", директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Очакiвське ХПП" (Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 18.07.2015р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.