ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015Припинено повноваженняРевiзорТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдприємство "Трансагро"д/н, 23621213, д/н15.6289
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдприємство "Трансагро" (Код за ЄДРПОУ 23621213) припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.62890% на суму 268789.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв 10 мiс.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, Протокол №12 вiд 24.04.2015р..
24.04.2015ОбраноРевiзорСирота Iнна БорисiвнаЕО, 950379, 20.07.2001, Ленiнським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Ревiзор Сирота Iнна Борисiвна (паспорт: серiя ЕО номер 950379 виданий Ленiнським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 20.07.2001) обрано 24.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - З 24.04.2015 по 23.04.2020 (включно), iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Трансагро", бухгалтер, головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, Протокол №12 вiд 24.04.2015р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.