ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 3-09-89
e-mail: ochakov.hpp@gmail.com
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Гетьманська, 2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Особлива інформація на 19.07.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) припиненi повноваження 19.07.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк (з 18.07.2013р. по 18.07.2014р.). Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 19.04.2014р.)
д/нПризначеноДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) призначена 19.07.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 1 рiк (з 19.07.2014р. по 18.07.2015р.). Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Очакiвська комунальна служба благоустрою, начальник; ПрАТ "Очакiвське ХПП", директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №2 вiд 19.07.2014р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.