ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 3-09-89
e-mail: ochakov.hpp@gmail.com
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Гетьманська, 2
 
Дата розміщення: 23.07.2014

Особлива інформація на 19.07.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Васьков Олексiй Вiталiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.07.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 57500, м. Очакiв, Миколаївська обл., Володарського, 2
4. Код за ЄДРПОУ 04270593
5. Міжміський код та телефон, факс (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65
6. Електронна поштова адреса khleb@och.mk.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.07.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

137 (1890), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

23.07.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ochakhpp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.07.2014

(дата)