ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 3-09-89
e-mail: ochakov.hpp@gmail.com
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Гетьманська, 2
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Особлива інформація на 17.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2020Припинено повноваженняДиректорСитников Олександр Олександровичд/н0
Зміст інформації:
Повноваження Директор Ситников Олександр Олександрович (Iдентифiкацiйний код юридичної особи д/н) припинено 17.04.2020 р.(дата вчинення дiї 17.04.2020) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 17.04.2020р., Протокол №4, в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.
17.04.2020ОбраноДиректорСитников Олександр Олександровичд/н0
Зміст інформації:
Директор Ситников Олександр Олександрович (Iдентифiкацiйний код юридичної особи д/н) обрано 17.04.2020 р.(дата вчинення дiї 17.04.2020) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, з 19.04.2020 р. по 18.04.2021р. (включно)., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -ВАТ "Миколаївський експертно-технiчний центр", начальник сектора сертифiкацiї; ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство", iнженер-механiк, головний iнженер, директор ПрАТ "Очакiвське ХПП". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 17.04.2020р., Протокол №4.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.