ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Особлива інформація на 17.07.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоДиректорКравченко Олег ВолодимировичЕО, 981085, 10.01.2002, Заводським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Кравченко Олег Володимирович (паспорт: серiя ЕО номер 981085 виданий Заводським РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 10.01.2002) звiльнена 17.07.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 8 рокiв 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Очакiвське ХПП", Протокол №4 вiд 17.07.2013р.
д/нПризначеноДиректорВаськов Олексiй ВiталiйовичЕО, 113922, 18.04.1996, Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Директор Васьков Олексiй Вiталiйович (паспорт: серiя ЕО номер 113922 виданий Центральним РВ ММУУМВС України в Миколаївськiй областi 18.04.1996) призначена 17.07.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 1 рiк (з 18.07.2013р. по 18.07.2014р.) Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Очакiвська комунальна служба благоустрою, начальник. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Очакiвське ХПП", Протокол №4 вiд 17.07.2013р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )