ПрАТ "Очаківське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 04270593
Телефон: (05154) 2-63-44
e-mail: khleb@och.mk.ua
Юридична адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Володарського, 2
 

Особлива інформація на 17.07.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Васьков Олексiй Вiталiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.07.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 57500, м. Очакiв, Миколаївська обл., Володарського, 2
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04270593
1.5. Міжміський код та телефон, факс (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65
1.6. Електронна поштова адреса khleb@och.mk.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.07.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

№134, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

22.07.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ochakhpp.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.07.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )